НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Агенцията по заетостта припомня, че 10 юни 2022 г. е крайният срок, в който  работодателите могат да кандидастват за средства по мярката 60/40.

Агенцията по заетостта припомня, че 10 юни 2022 г. е крайният срок, в който  работодателите могат да кандидастват за средства по мярката 60/40.

Ще се приемат документи едновременно за месеците май и юни 2022 г. Подадените след този срок документи не подлежат на проверка и оценка от комисиите в бюрата по труда.

Работодателите, които желаят да получат финансова подкрепа за запазване на заетостта на наетия персонал за тези два месеца, следва да отговарят на условията на ПМС № 151/03.07.2020 г. (изм. и доп. с ПМС 40 от 31.03.2022 г.), включително за отчетен спад на приходите от продажби през месец май  – не по-малко от 30% спрямо средномесечните приходи за 2019 г. или 2020 г., в зависимост от датата на учредяване.

Информация относно кандидатстването на работодателите за получаване на средства за месец май и месец юни, е публикувана на официалната интернет страница на Агенцията по заетостта, в рубриката „Финансови стимули за запазване на заетостта” .

В рубриката са публикувани информация за работодателите, образци на документ, процедура за кандидатстване, съдържаща условията, изискванията, реда и начина за кандидатстване, както и помощни материали.

Работодателите могат да получат допълнителна информация и във всяка дирекция „Бюро по труда” в страната.

Източник: Министерство на труда и социалната политика, Агенция по заетостта

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Повече технологии, по-малко икономика във ВУЗ-овете през учебната 2020/2021

Стартиращо събитие по проект B-WISE

Обмяна на добър опит в Норвегия в сферата на корпоративната социална отговорност

Покана за участие в НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“