Заплащането на мъжете и жените: защо има разлика

проект Запази ме

22.04.21 г.

Принципът за еднакво заплащане за еднаква работа е основополагащ за Европа и е въведен още с Договора от Рим през 1957 г. Въпреки това мъжете продължават да получават съществено по-високи възнаграждения на час от жените, а напредъкът към намаляване на различията през последните години е минимален.

Европейският парламент последователно приканва за вземането на повече мерки по въпроса. В резолюция от 21 януари 2021 г. по повод на стратегията на ЕС за равенство на половете депутатите призоваха Комисията да подготви амбициозен план за действия с конкретни и ясни цели за страните членки за намаляване на разликата в заплащането в следващите пет години.

Освен това депутатите се застъпват за налагането на по-гъвкави условия за работното време и за улесняване на започването на работа от страна на жени и момичета в сектори, в които преобладават мъжете.

Как се изчислява разликата в заплащането на мъжете и жените

Разликата в заплащането се изчислява като разлика между средното брутно почасово възнаграждение на мъжете и жените. За база се вземат заплатите, които получават служителите преди отчисленията за подоходен данък и социални осигуровки. Само фирмите с десет или повече служители са включени в изчисленията. За 2019 г. средната разлика в ЕС е била 14,1%.

Част от причините за разликата са структурни ‒ например, разлики в образованието, в заеманите позиции, паузи в трудовата кариера или полагането на почасов труд. Когато се премахне влиянието на тези фактори, все пак остава разлика.

Заплащането на мъжете и жените в ЕС

Разликата в заплащането варира значително по страни в ЕС, като през 2019 г. е била най-голяма в Естония (21,7%), Латвия (21,2%) и Австрия (19,9%). Най-малки са били различията в Люксембург (1,3%), Румъния (3,3%) и Италия (4,7%). В България разликата е била 14,1%, колкото е средната стойност за ЕС.

Еднаквото заплащане е регламентирано като принцип в европейска директива. Европейският парламент е призовавал многократно за промени в законодателния текст и за допълнителни мерки.

Защо съществува разликата в заплащането?

Тълкуването на данните не е проста задача, тъй като по-малка разлика в заплащането в дадена страна не означава автоматично, че тя е по-близо до равенството на половете. В някои страни от ЕС сравнително по-малката разлика в заплащането е свързана с по-слабото участие на жените на пазара на труда.

По-високите разлики в заплащането обикновено се срещат там, където жените работят в по-голяма степен почасово или където има концентрация на жени в ограничен брой професии.

Жените полагат средно повече часове неплатен труд, като те оказват грижи за членовете на семейството си и вършат домакинска работа. Разлика в часовете неплатен труд има във всички страни в ЕС, като той варира от 6-8 часа седмично в северните страни до над 15 часа седмично в Италия, Хърватия, Словения, Австрия, Малта, Гърция и Кипър (по данни от 2015 г.).

Това оставя по-малко време за платен труд: само 8% от мъжете в ЕС работят на непълен работен ден, в сравнение с почти 30% от жените. Когато се вземат предвид платените и неплатените часове полаган труд, се оказва, че жените работят повече.

Паузите в професионалното развитие са много по-често срещани при жените, отколкото при мъжете, като част от техните решения за кариерата са повлияни от поемането от тяхна страна на отговорности в семейството.

Около 30% от общата разлика в заплащането може да бъде обяснена с преимущественото присъствие на жени в някои по-ниско платени сектори като полагането на грижи, продажбите и образованието. Все още има професии като научно-технологичната работа и инженерните професии, където делът на заетите мъже е над 80%.

Жените също така заемат по-малко мениджърски позиции: по-малко от 10% от главните изпълнителни директори на големи компании са жени. Жените мениджъри са в особено неблагоприятна позиция по отношение на заплащането: те получават 23% по-малко на час от мъжете мениджъри.

Всичко това не означава, че не съществува и реална дискриминация на работното място ‒ например, когато жените получават по-малко от своите колеги мъже за същия труд или когато са понижавани при завръщане от майчинство.

Разликата в общите доходи е още по-голяма от почасовата разлика и достига близо 37% за 2018 г. Причината е, че не само че жените получават по-малко на всеки час, но и те полагат по-малко часове платен труд, а също и по-малко жени са наети на пазара на труда.

Ползите от по-малка разлика в заплащането

Разликата в заплащането между мъжете и жените се разширява с възрастта ‒ тя е сравнително малка, когато жените навлизат на трудовия пазар, и се увеличава с поемането от тях на повече семейни отговорности. Това означава, че жените имат по-малки спестявания и по-малки възможности да инвестират, и тези различия се натрупват с времето. В резултат те са по-често заплашени от бедност и социална изолация в напреднала възраст, а разликата в пенсиите в ЕС е била средно около 29% през 2019 г.

Еднаквото заплащане е не само въпрос на справедливост и стимул за по-усърдна работа, но и би дало тласък на икономиката, тъй като жените биха имали повече пари за потребление. То би довело и до събирането на повече данъци от хазната и би облекчило част от тежестта върху системите за социално подпомагане. Според оценки всяко намаление с 1% на разликата в заплащането между мъжете и жените би увеличило брутния вътрешен продукт с 0,1%.

Източник: Европейски парламент

Регионални тенденции за растеж и конвергенция в ЕС

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България