НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

DSC_1188

Въвеждането на еврото ще благоприятства бизнеса чрез стимулиране на инвестициите и ще задълбочи интеграционните процеси в общия европейски пазар, капиталовите и финансовите пазари. Ще доведе също до институционално сближаване с развитите страни от ЕС, особено що се касае до качеството на институциите в България. В случая на нашата страна самата цел за приемане на еврото беше и все още е катализатор на редица реформи и инвестиции. Без нея тези ключови реформи едва ли ще се случат или поне едва ли ще се случат в такива кратки срокове. Това беше споделено за ползите от влизането на държавата в еврозоната по време на конференцията „България в Еврозоната – какво следва за бизнеса“.

Обменният курс, при който България ще се присъедини към еврозоната, ще бъде такъв, какъвто е от 24 години: 1,95583 лв. за 1 евро, както е посочено и в Плана за въвеждане на еврото в Република България.

Служебното правителство продължава работата по подготовката на странатаза членство в еврозоната с ускорени темпове. Министерският съвет прави всичко в рамките на правомощията си, за да подготви необходимите законопроекти, но оттам нататък решенията са в ръцете на законодателите. От изключителна важност е бъдещите правителства да водят благоразумна и консервативна фискална политика, тъй като рискове от бюджетни дефицити над 3 % от БВП, както и високата инфлация, създават пречки не само за изпълнението на Маастрихтските критерии за  влизане в еврозоната, но и за фискалната стабилност на държавата в средносрочен и дългосрочен хоризонт.

По време на конференцията многократно беше изтъкната важната роля на бизнеса за присъединяването на страната ни към еврозоната. За да върви процесът гладко и превалутирането да изглежда почти автоматично за обикновените граждани, правителството разчита бизнесът да партнира на държавата и да предприема повече активни действия. От своя страна държавата ще се постарае да ограничи до максимално възможното административната тежест за фирмите.

По време на форума стана ясно, че едно от важните неща, за което бизнесът трябва да се подготви, е да обозначава цените на продуктите и услугите си едновременно в левове и евро един месец след официалното решение за датата на въвеждането на еврото в България, до една година след тази дата. Периодът на двойно обращение на левове и евро ще бъде с продължителност един месец от датата на въвеждането на новата валута. След изтичането на този един месец еврото ще остане единствената официална парична единица на страната.

С въвеждането на еврото всички данъци, такси и други плащания към държавата и общините трябва да се извършват в евро. Изключение от това правило ще се прави в периода на двойното обращение. След датата на въвеждане на еврото в България възстановяването на всички публични задължения ще се извършва в евро.

Ще бъдат приети и нормативни промени за изготвянето на счетоводно обосноваващи документи, счетоводни регистри и финансови отчети. Ще бъдат определени процедурите по превалутиране на капитала и акциите на дружествата в евро, както и процедурите по вписване на операции с касови апарати по време на преходния период, в който се приемат плащания с левове и евро.

Нормативна основа за всички тези процеси ще бъде подготвяният Закон за въвеждане на еврото в България. Затова в изготвянето му са включени освен Министерството на финансите и редица други институции, като Българската народна банка, Комисията по финансов надзор, Националната агенция за приходите, Министерството на икономиката и индустрията и др.

Източник: Министерство на финансите

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Повече технологии, по-малко икономика във ВУЗ-овете през учебната 2020/2021

Стартиращо събитие по проект B-WISE

Обмяна на добър опит в Норвегия в сферата на корпоративната социална отговорност

Покана за участие в НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“