НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

отработен час

24. 09. 21 г.

През второто тримесечие на 2021 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях служители нарастват с 6.7% спрямо второто тримесечие на 2020 година, показват предварителни данни на Националния статистически институт. В индустрията увеличението е с 1.7%, в услугите – с 4.7%, и в строителството – с 13.4%.

По икономически дейности през второто тримесечие на 2021 г. най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в икономическите сектори „Държавно управление“ – с 23.2%, „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 21.3%, и „Строителство“ – с 13.4%. Най-голямо намаление на общите разходи за труд е регистрирано в „Операции с недвижими имоти“ – с 4.9%, „Транспорт, складиране и пощи“ – с 2.2%, и „Финансови и застрахователни дейности“ – с 1.2%. През второто тримесечие на 2021 г. спрямо второто тримесечие на 2020 г. разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават със 7.2%, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) – с 4.3%.

По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от 23.4% за „Държавно управление“ до -5.6% за „Операции с недвижими имоти“.

Източник: Национален статистически институт

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Повече технологии, по-малко икономика във ВУЗ-овете през учебната 2020/2021

Стартиращо събитие по проект B-WISE

Покана за участие в НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS