НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

ОПРЧР 2

Мерките за младежка заетост, предприемачество и социално включване на уязвимите са със значително увеличение на средствата в новата версия на Програмата „Развитие на човешките ресурси“  за перида 2021-2027 г. Наблюдава се спад в активността на младежите на пазара на труда в цяла Европа, заради кризата с Covid – 19. Затова специалните мерки за тях, свързани с обучения, придобиване на умения, включване в стажуване и други, които дават повече шансове за работа, ще бъдат подкрепени със 747 млн. лв.

Очаква се да бъдат обхванати 96 000 младежи до 29 г. Пандемичната криза налага по-мащабна подкрепа за самонаетите на пазара на труда, предприемачеството, включително и социалното предприемачество. Самонаетите и предприемачите ще имат достъп до 90 млн. лв. за придобиване на умения и развитие на социалната икономика. За социалното включване и равните възможности са заделени над 1,4 млрд. лв.

Измененията в проекта на ПРЧР бяха представени на седмото заседание на Тематичната работна група за разработване на ПРЧР и Програмата за храни и основно материално подпомагане за програмен период 2021-2027 г. Промените са съобразени с коментарите на Европейската комисия и членовете на работната група.

ПРЧР 2021-2027 има две основни области на въздействие – подкрепа за пазара на труда и развитие на уменията и социално включване. Над 2,365 млрд. лв. ще бъдат насочени към мерки за насърчаване на заетостта, от които над 662 млн. лв. са заделени за реформирането на системата за учене през целия живот, придобиване на дигитални компетенции, развитие на умения, включително „зелени“, приспособяване към промените, подобряване условията на труд, баланс между професионалния и личния живот на работната сила.

Очаква се мерките да достигнат до 818 хил. души. Възможности за квалификация, обучения, субсидирана заетост, валидиране на уменията и др. ще бъдат достъпни за 258 хил. безработни.

Вторият основен приоритет на ПРЧР 2021-2027 за социално включване на уязвимите групи дава възможност за предоставяне на реформирани социални услуги и активно приобщаване на хората в неравностойно положение. Над 514 млн. лв. ще бъдат насочени към подкрепа в семейството и в общността на деца и възрастни, хора с увреждания и хора в невъзможност за самообслужване. Мерките ще позволят 114 000 хора в нужда да получат персонални грижи. Хората с увреждания ще бъдат включени и в мерки, насочени към активното им участие в пазара на труда. Фокус на приоритета за социално включване е и закриването на специализираните институции за хора с увреждания и реформиране на домовете за стари хора с мерки в размер на 484 млн. лв. Новата версия на ПРЧР поставя по-голям акцент върху интеграцията на маргинализираните общности.

Регионалният подход за Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) ще е допустим за двата приоритета на ПРЧР. Управляващият орган използва гъвкав подход за реализирането на мерки, който ще бъде съобразен и с дейностите на свързаните с ИТИ регионални стратегии.

Промените в ПРЧР 2021-2027 са съобразени с текстовете на регламента за Европейския социален фонд +, който се очаква да бъде приет до лятото на 2021 г. Програмата се допълва и с мерките по Националния план за възстановяване и устойчивост, който предвижда подкрепа за създаването на възможности за повече обучения в онлайн среда и развитие на социалната инфраструктура.

Източник: ОПРЧР

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Повече технологии, по-малко икономика във ВУЗ-овете през учебната 2020/2021

Стартиращо събитие по проект B-WISE

Покана за участие в НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS