Участие в обучителна сесия по проект B-WISE

Програма за заетост

28.09. 21 г.

На 27 септември представители на НАСО Р  се включиха в онлайн обучителна сесия, организирана от Euricse за партньорите, участващи в проект B-WISE. Обучението запозна участниците с нуждите и пропуските в уменията на социалните предприятия за трудова интеграция, включително особено пропуските в цифровите умения.

Целта е да се допринесе за създаването на профили за нуждите от обучения и да се идентифицират нови обучителни теми. Фокусът на реализираните дейности е в 13 държави, като във всяка държава се селектират между 6 и 10 социални предприятия за трудова интеграция, които да се интервюрат. За всяко социално предприятие ще се проведат интервюта. Предстои проучванията да се проведат през месеците октомври и ноември сред 13 държави-партньори, вкл. България.

Проектът B-WISE има за цел да приложи и разработи нов стратегически подход подход  за секторно сътрудничество, относно умения, необходими за засилване работата на социалните предприятия и за устойчиво справяне с дигиталните пропуски и предизвикателствата, пред които са изправени. Проектът е ръководен от две ключови европейски мрежи EASPD и European Network of Social Integration Enterprises /ENSIE/, представляващи  социалните предприятия, както и с участието на 28 партньори от 13 държави от ЕС, сред които и България.

Участието в проекта на НАСО Р ще даде своя принос в Стратегията за секторни умения  за сектора WISE. По време на целия период на проекта организацията участва активно в дейности за разпространение и публичност, като отделя необходимите ресурси за ефективно оперативно и финансово управление на проекта.

 

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Инвестиции за райони в България с висока безработица

Дистанционни срещи с работодатели от община Плевен на тема Трудова заетост

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България