В рамките на проект „Изграждане на социално отговорна бизнес среда“, финансиран от Норвежки финансов механизъм, в София на 15 ноевмри, се състоя уъркшоп на тема „Социален стълб на устойчивост. Системи за отчитана на социалния компонент“ с водещ доц. д-р Марина Стефанова, посланик на партньорството и успеха на НАСО, заместник-декан на Стопанския факултет към СУ „Св. Климент Охридски“, както и ръководител на магистърската програма за Устойчиво развитие.

Целта на уъркшопа беше да даде прозрачност и яснота на представителите на корпоративния сектор, относно възприемането на устойчиви практики и модели, по какъв начин да се интегрира информация  за устойчивост и отчетния цикъл на компаниите.

В своето встъпление доц. Стефанова определи какво означава терминът „устойчивост“, каква е неговата философия, кои са новите системи за отчитане, как да бъде планиран един бизнес модел, за да може той да бъде устойчив по време на криза и др.

Бяха заложени теми като устойчиво финансиране, като за първи път терминът влиза в Европа през 2018г., през 2020г се приема таксономичен регламент, който класифицира икономическите дейности, които значително допринасят за екологичните цели, като се използват научни критерии. По-късно през 2021г., вече в ЕС се прилага и Регламент за оповестяване на устойчиви финанси. В същата година са приети от ЕК и предпочитания за устойчивост.

Акцент се постави и върху Директива за отчитане на корпоративната устойчивост (ДОКУ), която е предложена от ЕК през 2021г. и вече приета през 2023г. доц. Стефанова, какво предстои до 2028г. за компаниите. Очаква се през 2024г. ДОКУ да се прилага от компаниите, които вече прилагат NFRD, а през 2025г. да се прилага от всички големи компании. До 2028г. ДОКУ трябва да се прилага и към компании от трети страни.

Засегнат беше и въпросът доколко устойчивостта е съществена от гледна точка на въздействието, когато се отнася до материалните действителни или потенциални, положителни или отрицателни въздействия на компанията върху хората или околната среда в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен период. Беше пояснено, че въздействията включват тези, причинени или допринесени от компанията, и тези, които са пряко свързани със собствените операции, продукти или услуги на предприятието, чрез неговите бизнес взаимоотношения. Бизнес взаимоотношенията включват входящите и изходящите потоци по веригата на предприятието и не се ограничават до преки договорни отношения. В този контекст въздействията върху хората или околната среда включват въздействия във връзка с екологични, социални и управленски въпроси.

 

Предстоящо онлайн обучение „Социално отговорно поведение на средния мендижмънт в компанията“

Членове на НАСОР са номинирани в Годишните награди за социално отговорен бизнес

Инструментариум за стимулиране на корппоративното управление представен от Глобалния договор на ООН

Предстоящо онлайн обучение „Социално отговорно поведение на средния мендижмънт в компанията“

Членове на НАСОР са номинирани в Годишните награди за социално отговорен бизнес

Инструментариум за стимулиране на корппоративното управление представен от Глобалния договор на ООН

Посещение с обучителна цел в Белгия по проект „IWorCon“, насочен към подобряване условията на труд в социалните услуги

Уъркшоп „Социален стълб на устойчивост. Системи за отчитана на социалния компонент“

Регионална среща „Устойчиво развитие. Социално отговорен бизнес“ гр. Пловдив, 13 февруари 2024г.

Член на НАСОР е ТОП работодател за 10-та поредна година

Доклад относно пазарните практики при използване на Таксономията на ЕС и други инструменти от рамката за устойчиви финанси

Партньорство с МФ Колорадо – гр. Пазарджик