Стартиране на „Доклад за текущата ситуация на пропуски в уменията, най-вече в сферата на дигитализацията в сектора на WISE и предвиждане на бъдещи нужди“

2_pastry
Партньорите по проект B-WISE се радват да ви съобщят публикуването на „Доклад за тенденциите и предизвикателствата на трудова интеграция в социалните предприятия (WISE) в Европа – текуща ситуация на пропуски в уменията, особено в сферата на дигитализацията“, ​​изготвен от EURICSE, с подкрепата на всички партньори по проекта.
Докладът има за цел да допринесе за разработването на стратегически подход (Blueprint) за секторно сътрудничество относно необходимите умения за подкрепа на вдъхновяващата работа на WISE в укрепване на уменията на служителите на WISE и за устойчиво справяне с предизвикателствата на дигитализацията, пред които са изправени. 

Въз основа на 27 държавни фиша, интервюта лице в лице и онлайн проучвания проведени в 13те страни партньори по проекта, докладът анализира основните двигатели, характеристики и тенденции на развитие на WISE в 27-те държави-членки на ЕС. Разглеждат се и нуждите от умения и пропуските на работниците в WISEs, по-специално по отношение на дигиталните умения.
Докладът начертава карта на сектора на WISEs в ЕС и подчертава предизвикателствата, пред които са изправени тези организации, за да подкрепят работници с нужда от подкрепа. 

Първата глава на доклада анализира ограниченията на пазара на труда и слабостите на мерките на политиката по труда, приложени в подкрепа на трудовата интеграция на работници с нужда от подкрепа. Следващите глави разглеждат ключовите характеристики на WISE, тяхната добавена стойност, движеща сила и модели на развитие.
Глава 2 анализира интеграционните модели и областите на икономическа дейност на WISE.
Глава 3 се фокусира върху представянето на разнообразието от правни структури на WISE в 27-те държави от ЕС; 
Глава 4 представя комбинацията от ресурси, до които WISE имат достъп: публични, частни, парични и непарични; 
Глава 5 има за цел да илюстрира контекста на появата и моделите на еволюция на WISE в три групи страни;
Глава 6 изследва техническите и меките умения и свързаните с тях пропуски в уменията на работниците на WISE (мениджъри, поддръжници и работници с нужда от подкрепа); 
Глава 7 оценява актуалното състояние на технологиите, дигитализацията и дигиталните умения на WISEs в 13-те участващи в проекта. 
Глава 8 подчертава последните тенденции и предизвикателства, пред които са изправени WISEs в изследваните страни.
Този доклад ще бъде в основата на бъдещата работа на партньорите по проекта. Към момента те са фокусирани върху анализа на нуждите от умения за всички работници на WISEs, за да могат след това да създадат специални учебни програми за всеки от тях и най-вече секторна стратегия за придобиване на умения!
Страните партньори на B-WISE са: Австрия, Белгия, България, Хърватия, Франция, Гърция, Италия, Латвия, Холандия, Полша, Румъния, Словения и Испания
 B-WISE WP1 Research Report

Регионални тенденции за растеж и конвергенция в ЕС

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България