Стартира първото за 2022 г. проучване на работодателските потребности от кадри

безработица 3

04.02. 22 г.

Агенцията по заетостта стартира първото за 2022 г. проучване на потребностите на работодателите в България от работна сила. То се провежда за пета поредна година на основание чл.10 от Закона за насърчаване на заетостта, съвместно с Комисиите по заетост към Областните съвети за развитие в 28-те области в страната.

Аналогично на предходните проучвания, и този път ще бъдат анкетирани работодатели от формирана статистическа извадка за всяка област – представители на различни групи по големина и икономическа дейност, с което ще се формира национална представителност на проучването. Те ще бъдат поканени да попълнят on-line анкетен формуляр и да посочат какви умения, компетентности и професии трябва да притежават кандидатите за работа и персонала в техните предприятия. Успоредно с това работодателите могат да заявят потребностите си от работници без специална квалификация, както и такива, изискващи специфична правоспособност.

Настоящото проучване за трети път ще се проведе в условията на пандемия. Очакванията са социално-икономическите последствия от нея отново да се отразят върху броя и вида кадри, от които работодателите считат, че ще имат нужда или ще се наложи да освободят в следващите месеци и години. В тази връзка, Агенцията по заетостта в on-line анкетния формуляр е включила въпроси относно влиянието на епидемичната криза. С това проучване вече ще се наблюдава и търсенето на кадри от т.нар. регулирани професии.

Анализът на заявените в анкетата потребности на бизнеса и администрацията през следващите 12 месеца ще подпомогне насочването на краткосрочните мерки и програми за провеждане на подходящи форми и обучения за придобиване на професионални и ключови умения, търсени от работодателите. Прогнозите за освобождаване на персонал са полезни за вземането на решения за продължаване, актуализиране или създаване на нови адекватни мерки за подкрепа запазването на работните места на заетия персонал, особено в някои силно зависими от пандемията икономически сектори.

Очакванията на анкетираните работодатели за необходимите им специалисти след 3 до 5 години са информация, която подпомага определянето на приоритетите в сферата на образованието, обучението и насърчаване на заетостта. Така ще бъде отчетена не само продължаващата криза, но и промените в технологията и организацията на труда, настъпващи в бързи темпове през последните месеци.

Агенцията по заетостта разчита отново на активното участие на работодателите от статистическата извадка, които ще бъдат поканени да споделят своето мнение. Тяхната отзивчивост е предпоставка за насочване на усилията на всички страни за съхраняване, развиване и откриване на кадри, от които бизнесът може да се възползва, за да постига по-висока производителност и качество на работа.

Анкетният формуляр ще може да се попълва до 18 март 2022 г., след което резултатите ще се обобщят и анализират на областно и национално ниво, като информацията ще бъде публикувана на сайта на Агенцията по заетостта.

Източник: Агения по заетостта

Регионални тенденции за растеж и конвергенция в ЕС

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България