Генерална асамблея на FESE

Strategiq

06.12. 21 г.

На 30 ноември НАСО Р участва в Генерална асамблея на Федерацията на европейските социални работодатели / FESE/. По време на срещата, която се състоя в онлайн среда, се обсъдиха проектобюджета за следващата гпдина на социалните работодатели и проект на съвместен документ за позиция с Европейската федерация на синдикатите на обществените услуги (EPSU) относно Европейска стратегия за грижи.

Националната асоциация на социално отговорните работодатели (НАСОР) бе приета за редовен член на Федерацията на европейските социални работодатели през март 2021 г. Като организация на социалните работодатели FESE допринася значително за европейската икономика и играе решаваща роля в прилагането на Европейския стълб на социалните права.

През последните години FESE активно се ангажира с европейските институции и други заинтересовани страни, за да гарантира, че европейските политики, фондове и други дейности подкрепят способността на социалния сектор да предоставя качествени услуги за подкрепа и да създава работни места.

В разглеждания проект на съвместна позиция относно Европейската стратегия за грижа са представени слените препоръки:
 Интегриран подход към грижите – здравни и социални грижи, неформални и формални грижи, резидентни и домашни и базирани на общността грижи

 Създаване на качествени условия на труд
 Финансиране на социалните услуги като инвестиция в бъдещето, а не като обикновен разход

 Подобряване на обществения образ на работата по грижи и нейната стойност

 Инвестиране в и използване на технологични иновации

 Създаване на механизъм за проследяване на изпълнението на стратегията

 

Може да се запознаете с пълния текст на Позиция относно Европейската стратегия за грижи

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Инвестиции за райони в България с висока безработица

Дистанционни срещи с работодатели от община Плевен на тема Трудова заетост

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България