Състоянието на технологиите и пропуските в дигиталните умения в WISE

202770671_146518247547019_2578737292693115842_n-1-750x273

Тази статия се фокусира върху технологиите, дигитализацията и цифровите умения на WISE в 13-те страни, участващи в B-WISE. Той обобщава резултатите от 403 лични и 175 онлайн проучвания, проведени между октомври и декември 2021 г. За по-изчерпателен доклад (на английски език), моля, вижте глава 7 от „Report on trends and challenges for work integration social enterprises (WISEs) in Europe. Current situation of skills gaps, especially in the digital area.“

 

Уместност на технологиите и цифровизацията за WISE

Въз основа на анкетите, попълнени от участници (напр. мениджър, регионални координатори и специалисти по ИКТ), можем да заявим, че:

 • Дигитализацията на процесите на управление (напр. облачни изчислителни услуги и електронно фактуриране) е най-значимата област, в която WISE прилагат технологии и процеси на цифровизация.
 • Втората важна област е цифровизацията на стандартизираните производствени процеси (напр. ERP (Enterprise Resource Planning) софтуерни пакети).
 • В допълнение, технологичната адаптация на отделните работни места се счита за по-малко актуална днес и в бъдеще.
 • Изкуственият интелект (включително големи данни и Интернет на Нещата), бързото прототипиране и помощните технологии рядко се използват.
 • Големите WISE достигат в почти всички случаи по-високо ниво на цифровизация. В резултат на това мащабът ще бъде важен фактор за WISEs, ако искат да предприемат по-нататъшни стъпки към цифровизация и към внедряване на технологии.

Благоприятни фактори: уместност на цифровите умения, нужди и пропуски

В проучването лице в лице, насочено към активаторите, уместността и нивото на притежаване на дигитални умения на активаторите в техния WISE (техните собствени цифрови умения и тези на колеги с подобна роля) бяха поставени под въпрос. В това проучване бяха изследвани пет области на компетентност: ( i ) управление на цифрово съдържание и грамотност на данните; (ii) комуникация и сътрудничество чрез цифрови технологии; (iii) създаване и редактиране на цифрово съдържание; (iv) справяне с проблемите на безопасността в цифрови среди; и (v) решаване на цифрови проблеми. Анкетата показва следните резултати:

 • Няма значителни несъответствия между уместността на дигиталните умения за активаторите (горната таблица) и нивото на компетентните (долната таблица).
 • Според съдействащите, всички области на компетентност са подходящи за съдействащите.
 • Това върви заедно с нивото на компетентност.

 

 

 

 

 

 

 

Умение

 

Управление на цифрово съдържание и грамотност на данните

 Комуникация и сътрудничество  през цифрови технологии  

Създаване & редактиране на цифрово съдържание

 

Справяне с проблемите на безопасността в цифрови среди

 

Решаване на цифрови проблеми

Нерелевантно 2.2 2.2 5.6 7.9 9.0
Ниско 4.5 7.9 12.4 16.9 12.4
Средно 46.1 33.7 48.3 39.3 50.6
Високо 46.1 55.1 33.7 36,0 28.1
Няма данни 1.1 1.1 0,0 0,0 0,0
Обща сума 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 

Таблица 1: Уместност на цифровите умения на активаторите (enablers) в WISE

 

 

 

Умение

 

Управление на цифрово съдържание и грамотност на данните

Комуникация и сътрудничество през цифрови технологии  

Създаване и редактиране на цифрово съдържание

 

Справяне с проблемите на безопасността в цифрови среди

 

Решаване на цифрови проблеми

Нито едно 0,0 0,0 3.4 5.6 3.4
Ниско 10.1 9.0 9.0 10.1 16.9
Основно 43.8 44.9 62.9 55.1 49.4
Над основно 42.7 40.4 20.2 21.3 22.5
Не е приложимо 2.2 4.5 3.4 6.7 6.7
Няма данни 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Обща сума 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Таблица 2: Ниво на притежаване на дигитални умения на активаторите (enablers) в WISE

Поддръжници: уместност на цифровите умения, нужди и пропуски

За да получите ясна представа за дигиталните умения на поддръжниците (напр. инструктори по работа, обучители), проучването за активиращи лица включва преценка относно уместността и нивото на компетентност с дигиталните умения на поддръжниците в техния WISE. Анкетата показва следните резултати:

 • Според участниците следните области на компетентност са най-подходящи за поддръжниците:
  • управление на цифрово съдържание и грамотност на данните;
  • комуникация и сътрудничество чрез цифрови технологии.
 • Според активиращите лица 9,7% от поддръжниците нямат дигитални умения, 24,7% имат ниско ниво, 30,4% основно ниво и 22% над основно ниво на дигитални умения.
 • За двете области на компетентност, считани за най-подходящи за поддръжниците, над 60% от поддръжниците имат ниво на компетентност, което е основно или над основното (няма значителни несъответствия между уместността и нивото на компетентност).

 

 

 

Умение

 

Управление на цифрово съдържание и грамотност на данните

Комуникация и сътрудничество  през цифрови технологии  

Създаване и редактиране на цифрово съдържание

 

Справяне с проблемите на безопасността в цифрови среди

 

Решаване на цифрови проблеми

Нерелевантно 11.2 9.0 15.7 24.7 22.5
Ниско 12.4 11.2 21.3 24.7 23.6
Средно 75.3 77.5 61.8 47.2 51.7
Високо 0,0 1.1 0,0 2.2 1.1
Няма данни 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Обща сума 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Таблица 3: Уместност на цифровите умения на поддръжниците в WISE

 

 

 

Умение

 

Управление на цифрово съдържание и грамотност на данните

Комуникация и сътрудничество през цифрови технологии  

Създаване и редактиране на цифрово съдържание

 

Справяне с проблемите на безопасността в цифрови среди

 

Решаване на цифрови проблеми

Нито едно 3.4 4.5 13.5 15.7 11.2
ниско 23.6 20.2 21.3 25.8 32.6
Основно 39.3 36,0 36,0 23.6 16.9
Над основно 24.7 30.3 18.0 15.7 21.3
Не е приложимо 6.7 6.7 9.0 16.9 14.6
Няма данни 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
Обща сума 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Таблица 4: Ниво на притежаване на цифрови умения на поддръжниците в WISE

Освен това проучването лице в лице, насочено към поддръжниците, включваше самооценка, събираща информация за използването на дигитални умения на работа и у дома. Поддръжниците бяха попитани дали са извършили определено действие (на работа или у дома) през последните три месеца. Самооценката обхваща шест категории: информационни умения, комуникационни умения, умения за решаване на проблеми (A „Основни“ и B „Напреднали“) и софтуерни умения за манипулиране на съдържание (A и B). Въз основа на резултатите от проучването можем да кажем, че :

 • Поддръжниците използват и се нуждаят от цифрови умения както на работа, така и у дома.
 • Въпреки че използването и значението на дигиталните умения на работното място е високо, поддръжниците използват повече дигитални умения у дома .
 • Само основни и напреднали софтуерни умения за манипулиране на съдържание (например софтуер за текстообработка, софтуер за електронни таблици или софтуер за редактиране на снимки, видео или аудио файлове) се прилагат по-често на работа.

Работници с нужда от подкрепа: уместност на цифровите умения, нужди и пропуски

За да се картографират дигиталните умения на работниците с нужда от подкрепа, проучването, насочено към поддръжниците, включва преценка относно уместността и нивото на компетентност при дигиталните умения на поддръжниците в техния WISE. Анкетата показва следните резултати:

 • Като цяло, според поддръжниците, цифровите умения не са много подходящи за работниците с нужда от подкрепа на работното място.
 • Според поддръжниците следните области на компетентност са най-подходящи за работници с нужда от подкрепа :
  • управление на цифрово съдържание и грамотност на данните;
  • комуникация и сътрудничество чрез цифрови технологии.
 • Според поддръжниците 13,8% от работниците с нужда от подкрепа нямат дигитални умения, 28% имат ниско ниво, 24,6% основно ниво и 7,7% над основно ниво на дигитални умения.
 • Според поддръжниците няма значителни пропуски в цифровите умения сред работниците с нужда от подкрепа : уместността и нивото на компетенция вървят ръка за ръка.
 

 

Умение

 

Управление на цифрово съдържание и грамотност на данните

Комуникация и сътрудничество чрез цифрови технологии  

Създаване и редактиране на цифрово съдържание

 

Справяне с проблемите на безопасността в цифрови среди

 

Решаване на цифрови проблеми

Нерелевантно 35.9 26.9 56.6 51,0 55.9
Ниско 26.2 22.8 20.7 25.5 22.8
Средно 24.1 31.7 15.9 13.8 11.0
Високо 13.8 18.6 6.2 9.0 10.3
Няма данни 0,0 0,0 0,7 0,7 0,0
Обща сума 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Таблица 5: Уместност на дигиталните умения на работници с нужда от подкрепа в WISE

 

 

Умение

 

Управление на цифрово съдържание и грамотност на данните

Комуникация и сътрудничество чрез цифрови технологии  

Създаване и редактиране на цифрово съдържание

 

Справяне с проблемите на безопасността в цифрови среди

 

Решаване на цифрови проблеми

Нито едно 8.3 4.1 15.9 18.6 22.1
Ниско 32.4 26.2 24.8 33.8 22.8
Основно 29.0 41.4 20.0 12.4 20.0
Над основно 10.3 11.0 6.9 5.5 4.8
Не е приложимо 19.3 16.6 31.7 29.0 29.7
Няма данни 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Обща сума 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Таблица 6: Ниво на притежаване на цифрови умения на работници с нужда от подкрепа в WISE

Проучването лице в лице, насочено към работници с нужда от подкрепа, включваше същата самооценка като тази, включена в проучването, насочено към поддръжниците, обхващащо същите шест категории дигитални умения. Работниците с нужда от подкрепа бяха попитани дали са извършили определено действие (на работа или у дома) през последните три месеца. Въз основа на резултатите от проучването можем да кажем, че като цяло работниците с нужда от подкрепа използват значително по-малко дигитални умения на работа, отколкото у дома.

Обучение по цифрови умения

 • Повечето интервюирани WISE не предоставят сами обучение за дигитални умения. Въпреки това има някои изключения: повече от 50% от интервюираните WISE в Австрия, Франция, Испания и Холандия сами организират обучение по дигитални умения.
 • Колкото по-големи са WISE, толкова по-вероятно е те да предоставят обучение по цифрови умения.
 • Сред трите целеви групи основните бенефициенти на инициативи за обучение по дигитални умения са благоприятстващи, докато участието на работници с нужда от подкрепа в обучителни дейности, насочени към подобряване на уменията им по дигитални умения, е по-ниско.
 • Фактът, че нивото на притежаване на дигитални умения е високо за активаторите, показва, че настоящите инициативи за обучение отговарят на техните нужди.
 • Като цяло, ограничен дял от интервюираните WISE (16,9%) са установили партньорства с други местни/регионални организации за насърчаване на външни инициативи за обучение на WSN.
Държава да Не NA   Обща   стойност
Австрия 100,0 0,0 0,0 100,0
Белгия 40,0 60,0 0,0 100,0
България 20.0 60,0 20.0 100,0
Хърватия 0,0 100,0 0,0 100,0
Франция 83.3 16.7 0,0 100,0
Гърция 14.3 85.7 0,0 100,0
Италия 0,0 100,0 0,0 100,0
Латвия 33.3 66.7 0,0 100,0
Холандия 50,0 50,0 0,0 100,0
Полша 33.3 66.7 0,0 100,0
Румъния 16.7 83.3 0,0 100,0
Словения 11.1 88.9 0,0 100,0
Испания 66.7 33.3 0,0 100,0
Обща стойност 36,0 62.9 1.1 100,0

 

Таблица 7: Обучение за цифрови умения, предоставено от WISE

Уместност на цифровите умения, нужди, пропуски и обучение : заключения

 • По отношение на дигиталните умения няма значителни разлики между уместността на дигиталните умения и нивото на компетентност за трите целеви групи.
 • Активаторите се нуждаят от повече дигитални умения на работа, следователно има повече инициативи за обучение, насочени към тях. Тези инициативи отговарят на нуждите на активаторите, като се има предвид, че тяхното ниво на притежаване на цифрови умения съответства на уместността на уменията.
 • Поддръжниците се нуждаят от цифрови умения до определено ниво и тяхното ниво на компетентност се счита за основно или над основно за уменията, от които се нуждаят най-много.
 • И накрая, може да се отбележи, че работниците с нужда от подкрепа се нуждаят от малко дигитални умения на работа, това също съответства на нивото им на компетентност. Освен това има малко инициативи за обучение на работници с нужда от подкрепа. Работниците не се нуждаят от дигитални умения на работа, но самооценката показва, че те използват дигитални умения у дома. Това повдига въпроса дали WISE трябва да обърнат повече внимание на необходимостта от цифрови умения в други контексти, извън работната среда.

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Инвестиции за райони в България с висока безработица

Дистанционни срещи с работодатели от община Плевен на тема Трудова заетост

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България