Съобщение за медиите: Публикуване на доклада за тенденциите и предизвикателствата пред WISE в Европа

202770671_146518247547019_2578737292693115842_n-1-750x273

Партньорите по проекта B-WISE се радват да ви съобщят за публикуването на „Доклад за тенденциите и предизвикателствата пред социалните предприятия за трудова интеграция (WISE) в Европа – текуща ситуация на пропуски в уменията, особено в цифровата област“, ​​изготвен от EURICSE, с подкрепата на всички партньори по проекта.

Докладът има за цел да допринесе за разработването на стратегически подход (Blueprint) за секторно сътрудничество относно уменията, необходими за укрепване на овластяващата работа на WISE за укрепване на уменията на служителите на WISE и за устойчиво справяне с предизвикателствата на цифровизацията, пред които са изправени. Въз основа на фишове-анализи за 27 държави, интервюта лице в лице и онлайн проучване, проведено в 13 страни партньори на B-WISE, докладът анализира основните двигатели, характеристики и тенденции на развитие на WISE в 27-те държави-членки на ЕС и разглежда уменията, нуждите и пропуските на работниците в WISEs, по-специално по отношение на цифровите умения.

Докладът начертава карта на сектора на WISEs в ЕС и подчертава предизвикателствата, пред които са изправени тези организации, за да подкрепят работници в нужда от подкрепа. Първата глава на доклада анализира ограниченията на пазара на труда и слабостите на мерките на политиката по труда, приложени в подкрепа на трудовата интеграция на работници с нужда от подкрепа.

Следващите глави се занимават с ключовите характеристики на WISE, тяхната добавена стойност, техните драйвери и техните модели на развитие. Глава 2 анализира интеграционните модели и областите на икономическа дейност на WISE.

Глава 3 се фокусира върху представянето на разнообразието от правни структури на WISE в 27-те държави от ЕС; Глава 4 представя комбинацията от ресурси, до които WISE имат достъп: публични, частни, парични и непарични.

Глава 5 има за цел да илюстрира контекста на появата и моделите на еволюция на WISE в три групи страни. Глава 6 изследва техническите и меките умения и свързаните с тях пропуски в уменията за работниците на WISE (мениджъри, поддръжници и работници с нужда от подкрепа). Глава 7 оценява актуалното състояние на технологиите, дигитализацията и цифровите умения на WISE в 13-те страни, участващи в B-WISE. И накрая, глава 8 подчертава последните тенденции и предизвикателства пред които са изправени WISE в изследваните страни.

Този доклад ще бъде в основата на бъдещата работа на партньорите по проекта. Всъщност те сега се фокусират върху анализа на нуждите от умения за всички работници в WISE, за да могат след това да създадат специални учебни програми за всеки от тях и в крайна сметка секторна стратегия за умения!

Ако имате въпроси, моля свържете се с:  pauline.bonino@ensie.org

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Инвестиции за райони в България с висока безработица

Дистанционни срещи с работодатели от община Плевен на тема Трудова заетост

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България