НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

banner-2608475_1280

В проучване на Европейската комисия на тема „Регионални тенденции за растеж и конвергенция в ЕС“ са  разгледани  тенденциите за сближаване на национално и регионално равнище, както и различните предизвикателства и проблеми на регионално ниво.

В докладът от проучването е акцентирано върху различията и нуждите на държавите-членки на ЕС в образованието, равнищата на заетост и безработица, конкурентоспособността и производителността, като се цели максимално намаляване на тези различия в различните региони от ЕС, както и в отделните страни. Например, в България се регистрират регионални различия по отношение на достъпа до образование или обществен транспорт. Различията се засилват допълнително в селските райони, където достъпът до основни обществени услуги като цяло остава предизвикателство. Различия  са открити в резултатите на пазара на труда и в конкурентоспособността, като значителни различия остават и по отношение на научните изследвания и иновациите.

Европейската комисия подкрепя държавите членки и регионите чрез Инструмента за техническа подкрепа (ТСОС), включително чрез нова водеща инициатива за преодоляване на пречките пред регионалното развитие, която ще се  съсредоточи върху: подобряване на качеството на управлението и обществените услуги; засилване на производителността, иновациите и екологичния преход; и използване на талантите и възможностите за заетост.

Източник: ЕК

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Повече технологии, по-малко икономика във ВУЗ-овете през учебната 2020/2021

Стартиращо събитие по проект B-WISE

Обмяна на добър опит в Норвегия в сферата на корпоративната социална отговорност

Покана за участие в НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“