НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

bwise-meeting-20.09

20/09/2022

През изминалата седмица НАСОР участва в друга важна среща по проект B-WISE, свързана със създаването на обучителни програми и локализирането на обучителни инструменти за учители и обучители – прегледът беше обсъден с всички партньори по проекта, които участват в Работен пакет 3.

Ще бъдат разработени три учебни програми на ЕС (по една за всяка категория персонал и всяка от трите учебни програми на ЕС ще бъде съставена от три основни модула с обща планирана продължителност между 150-200 часа. Трите основни модула ще бъдат организирани около общите теми за три категории персонал, но със специфично съдържание за всяка от тях.Тази задача се основава на дейностите от работен пакет 1, идентифициране на нуждите от умения, дефиниране на професионални профили по отношение на знания, умения и компетенции.Работна среща по проект B-WISE

Допринасящите партньори ще предоставят цялостно описание на основните характеристики на учебната програма на ЕС по отношение на нейните общи компоненти, т.е. ниво на EQF, резултати от обучението, учене в процеса на работа. Освен това те ще имат възможност да определят гъвкавостта на учебната програма на ЕС чрез няколко инструмента, предоставени встрани от ядрото на учебната програма.

Учебната програма ще бъде:

1. Модулен и гъвкав, тъй като се предполага, че е адаптивен към различни контексти и правила в различните страни от ЕС

2. Ориентиран към резултатите от обучението, прилагащ ECVET (Европейска кредитна система за професионално образование и обучение), т.е. базиран на „Изявления за това, което обучаемият знае, разбира и може да прави след завършване на учебен процес, дефиниран като знания, умения и компетентност “ (Речник на ECVET)

3. Съвместим с основния стандарт на ЕС и инструменти за ПОО, като EQAVET, ESCO, EQF и др.

Това определение ще позволи прозрачност и сравнимост на местните учебни програми и ще подпомогне признаването на тази квалификация от регулаторните органи.

Освен това бяха обсъдени задачите на участващите партньори, казуси, които да бъдат изпълнени, преводи и разпространение на информация, което е необходимо за повишаване на обществената осведоменост и достигане до всички заинтересовани страни.

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Повече технологии, по-малко икономика във ВУЗ-овете през учебната 2020/2021

Стартиращо събитие по проект B-WISE

Покана за участие в НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS