По време на Националния форум на социално отговорните работодатели, участие взеха различни структури – държавни и местни администрации, представители на бизнеса, социални предприятия, неправителствени организации и др.

Предизвикателен, вдъхновяващ и показателен пример от Форума

Една вдъхновяваща история, изпълнена с много предизвикателства разказа г-жа Мария Гинева, председател на Сдружение „Бъдеще за децата“ – активно работещо като доставчик на социални услуги, част от което е и социалното предприятие Работилничка „Бисквитките“, което е регистрирано и работи и като специализирано предприятие за хора с увреждания. Дейността на социалното предприятие включва приготвяне на бисквитки от хора в неравностойно положение. В своето встъпление г-жа Гинева сподели с присъстващите пътят, който е извървян от Сдружението, предизвикателствата и трудностите, за да се регистрира предприятието, като социално и специализирано.

Предизвикателен, вдъхновяващ и показателен пример от Форума

Идеята за създаването на предприятието идва през 2018г., когато Сдружението участва в програма за предприемачество. По-късно през 2019г. „Бъдеще за децата“ работят по проект „Социално включване чрез заетост“ финансиран от ОПРЧР, а през следващата година те започват производствени дейности и продажби. 2021 е годината, в която Работилничката прави опит за регистрация като СП, която е неуспешна, след това се налага тя да бъде регистрирана като търговско дружество, по ДДС и като специализирано предприятие, за да достигне до момента в 2023г., когато вече Работилничка „Бисквитките“ е успешно регистрирано като социално и специализирано предприятие.

Предизвикателен, вдъхновяващ и показателен пример от Форума

Г-жа Гинева сподели, че поуките от извървения път са много и включват:
– нормативната уредба е прекалено разпокъсана и разположена в различни множество различни нормативни документи;
– липса на единна политика за подкрепа и обединяване на ресурсите на социалните услуги, социалните и специализирани предприятия;

– липса на регламентирана първоначална подкрепа за започване на социален бизнес и осигуряване на заетост;

– липса на навременна и устойчива подкрепа за устойчиво развитие на социалното предприемачество и много други.

Също така, г-жа Гинева постави и акцент върху липсата на устойчивост в работата на социалните предприятия след реализиране на социални проекти,  които са срочни и не осигуряват устойчивост на дейностите на социалните предприятия след приключване на проектите.

Друг констатиран проблем и представен проблем в работата на социалните предприятия е недостатъчната образователната и квалификационна подготовка на хората с увреждания за включването им в трудова заетост.

Този пример бе сравнен с примера на партньорите ни от социалното предприятие „Chance B“ от Глейсдорф, Австрия, с които по настоящем работим върху съвместен проект.

Социалното предприятие „Chance B“ от Австрия също е част от неправителствена организация, доставчик на широк спектър от социални услуги и заедно с това реализира стопанска дейност чрез производство и услуги с които осигуряват заетост на много хора с увреждания. Дейнстите на „Chance B“, като доставчик на социални услуги и социално предприятие осигуряващо заетост на хората с увреждания са регламентирани в един единствен нормативен документ и се регулират от обща и една единствена регулационна система. Финансирането на организацията се реализира чрез целеви обществени поръчки от общината в Глейсдорф.

В предмета на дейност на Chance B с цел осигуряване на заетост на хора с увреждания са включени гладене, шиене и цялостно изработване на текстилни продукти, както униформи за местни работодатели, така и ръчно изработени чанти, тениски и сувенири, които социалното предприятие продава.

Предприятието в Австрия разполага със свой собствен автосервиз, обслужващ предимно собственият им автопарк – превозните средства, които екипът им използва, за да посещава ползвателите на социалните услуги по домовете им в 90% от случаите.

Голяма част от автомонтьорите са именно хора с увреждания, на които е осигурена заетост чрез Европейска програма за заетост, а чрез обществените поръчки успяват да постигнат значително по-дългосрочна устойчивост.

Социалното предприятие „Chance B“ e изключително показателен – успешен модел за ефективно обединяване на различен вид подкрепа (социални услуги, заетост и др.) за постигане на постигане на висока ефективност и устойчивост, за постигане на социално приобщаване и по-добър живот на хората с увреждания, чрез изчистен и оптимизиран модел на нормативно регламентиране и осигурено адекватно и устойчиво финансиране на дейностите.

Представените примери ясно и категорично показват за острата и неотложна нужда от промени на нормативната уредба в България, регламентираща реализацията и развитието на социалните услуги, социалните и специализираните предприятия с цел рязко намаляване на ненужната административна тежест и осигуряване на възможна минимална, но устойчива подкрепа за социалните и специализирани предприятия, обединени в общ субект за постигане на наистина ефективна подкрепа и чрез социални услуги и чрез заетост за хората с увреждания.

Основните различия във връзка с политиките и функционирането на двете предприятия са:

СП „Работилничка Бисквитките“- гр. Казанлък, България СП „Chance B“ – гр. Глейсдорф, Австрия
– Подкрепата чрез социални услуги и заетост, реализирана от доставчиците на социални услуги и работодателите от  социалните и специализираните предприятия се урежда в три различни закона и техните подзаконови нормативни документи (ЗСУ, ЗССИ, ЗХУ) –  Широкоспектърната подкрепа чрез социални услуги и заетост в социално предприятие в Австрия се регламентира от един общ нормативен документ;
– Регистрацията и контрола се осъществява от три различни институции:
* социални услуги – АСП/АКСУ;
* социални предприятия – МТСП;
* специализирани предприятия – АХУ;
– Единна регистрация в един общ регистър за всички дейности;
– Различни институции реализират различни политики, регистрационни режими и контрол на различните дейности с различна нормативна уредба и липса на координация; – Цялостна единна нормативна уредба и единна политика;
– Различни механизми за финансиране на социални услуги, специализирани предприятия и липса на подкрепящо финансиране за социалните предприятия; – Финансирането на социални услуги и заетост чрез социални предприятия е единно и изцяло осигурено от държавата и реализирано чрез обществени поръчки в общините.
(В Австрия и другите страни в Европа няма специализирани предприятия. Заетостта за хората с увреждания се реализира чрез социалните предприятия);
– Проектното финансиране на социалните предприятия е единствения полезен източник особено за стартиране на дейности, но в същото време крайно недостатъчен особено от гледна точка на устойчивост след приключването на срока на проектите. – СП „Chance B“ е показател за устойчив социален бизнес проект, реализиран в подходяща подкрепяща среда.

 

Предстоящо онлайн обучение „Социално отговорно поведение на средния мендижмънт в компанията“

Членове на НАСОР са номинирани в Годишните награди за социално отговорен бизнес

Инструментариум за стимулиране на корппоративното управление представен от Глобалния договор на ООН

Предстоящо онлайн обучение „Социално отговорно поведение на средния мендижмънт в компанията“

Членове на НАСОР са номинирани в Годишните награди за социално отговорен бизнес

Инструментариум за стимулиране на корппоративното управление представен от Глобалния договор на ООН

Посещение с обучителна цел в Белгия по проект „IWorCon“, насочен към подобряване условията на труд в социалните услуги

Уъркшоп „Социален стълб на устойчивост. Системи за отчитана на социалния компонент“

Регионална среща „Устойчиво развитие. Социално отговорен бизнес“ гр. Пловдив, 13 февруари 2024г.

Член на НАСОР е ТОП работодател за 10-та поредна година

Доклад относно пазарните практики при използване на Таксономията на ЕС и други инструменти от рамката за устойчиви финанси

Партньорство с МФ Колорадо – гр. Пазарджик