Промени в процедурите за достъп до българския пазар на труда на граждани на трети държави

човешки ресурси

04.06. 21 г.

От 01.06.2021 г. влизат в сила промените в Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ) и Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност(ЗТМТМ) относно условията и реда за достъп до българския пазар на труда на граждани на трети държави.

Приетите изменения и допълнения в ЗЧРБ и ЗТМТМ се отнасят до част от процедурите, които прилага Агенцията по заетостта във връзка с достъпа до пазара на труда на граждани на трети държави. За четири от тях се регламентира единна процедура за кандидатстване, водеща до издаване на комбиниран акт, включващ разрешение за пребиваване и разрешение за работа в единен административен акт.

Заявленията за издаване на „Единно разрешение за пребиваване и работа”, „Синя карта на ЕС”, „Разрешение за продължително пребиваване с цел заетост като сезонен работник” и „Разрешение за продължително пребиваване на лице, преместено по вътрешнокорпоративен трансфер” се подават в дирекция „Миграция” или в отдел/сектор/група „Миграция” при областните дирекции на Министерството на вътрешните работи. Това може да бъде направено от работодателя или упълномощено от него лице, както и лично от чужденеца, когато има разрешение за продължително пребиваване, като заявлението се подписва и от работодателя.

Допълнителна информация относно процедурите и необходимите документи може да бъде намеренана сайта на Дирекция „Миграция” и на сайта на Агенцията по заетостта.

Започналите и неприключили до 31 май 2021 г. производства по предоставяне на решения и издаване на разрешения за пребиваване и работа на граждани на трети държави по ЗЧРБ и по ЗТМТМ се довършват по досегашния ред.

Източник: Агенция по заетостта

Регионални тенденции за растеж и конвергенция в ЕС

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България