Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Inovation_Norway

През второто тримесечие на 2023г.,  НАСОР стартира проект „BSRBE – Building a Socially Responsible Business Environment” (Създаване на социално отговорна бизнес среда), чиято цел е да идентифицира, подобри и доразвие съществуващите политики на КСО в България чрез прилагане на добри практики от Норвегия. Проектът е финансиран чрез програмата на Иновации Норвегия и ще допринесе за създаването на устойчива среда за социално включване и справедливост и консултиране на бизнеса относно ползите от КСО. Той също така ще разгледа начини за подобряване на качеството на живот на служителите, оценка на създаването на стойност и рисковете, иновациите и ефектите, които ще имат върху NASOR, работниците, инвеститорите, бизнеса и растежа на икономиката.

През месец юни се проведе първата среща с норвежките партньори CSR Innovative Solutions, с които екипът на НАСОР обсъди следващите стъпки по предстоящите дейности по РП1 – Междусекторно картографиране на КСО политиките и изследване на нивото на изпълнение на КСО стратегията в България. Проучването ще се проведе сред 20 заинтересовани страни от корпоративния сектор и 5 представители на държавни институции в областта на социалните политики и заетостта. Информацията ще бъде получена чрез анкети и интервюта със заинтересовани страни. В резултат ще бъде изготвен „Доклад за текущата ситуация с реалното изпълнение на стратегията за КСО в България до 2023г.“.

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Инвестиции за райони в България с висока безработица

Дистанционни срещи с работодатели от община Плевен на тема Трудова заетост

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България