ПРОЕКТ „ПАРТНЬОРСТВО ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ“

НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ  НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ работи като партньор на Национален алианс за социална отговорност по проект „Партньорство за по-добър живот“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд и Европейския съюз.

Основната цел на проекта е да се създадат условия за активно социално включване на хора с увреждания, чрез повишаване степента на информираност, създаване на подкрепящо отношение в обществото и заинтересованите страни, относно проблемите и възможностите на хората с увреждания.

Целите на проекта включват реализация на партньорство и диалог със заинтересованите страни за улесняване достъпа до социални услуги и заетост, и осигуряване на равни шансове за активно участие в обществения живот, чрез социално включване и заетост.

Проектът предвижда изграждането на партньорство и диалог в цялата страна между социално-отговорни работодатели, доставчици на социални услуги, местни власти, държавни структури, неправителствени организации и други заинтересовани страни с цел създаване на условия за социално включване, чрез заетост на хора с увреждания. Чрез партньорството ще бъдат създадени и развити две мрежи – една на социално-отговорните работодатели, които ще бъдат привлечени и мотивирани да създадат, реализират и развият възможности за заетост за хора с увреждания, и една национална мрежа от социални услуги, ангажирани с дейности за насърчаване личностното развитие и социалното включване чрез заетост. Проектът предвижда и провеждане на информационна кампания и срещи в цялата страна, които ще насочат вниманието на заинтересованите страни и обществеността към формиране на отношение и възприемане на хората с увреждания като равнопоставена трудоспособна част от населението с реални възможности за заетост.

По проекта ще бъде създаден и Център за подкрепена заетост, който ще послужи за функционална връзка между хората с увреждания, работодателите и социалните услуги от изградените партньорски мрежи. Центърът ще реализира дейността си с национален обхват чрез структурите на Национален алианс за социална отговорност в цялата страна. Той ще надгради опита и практиката на социалните услуги с иновативни инструменти чрез използване на световния и европейски опит за развитие на най-актуалния модел – подкрепена заетост. Дейността на Центъра ще обхване общо 120 лица с увреждания над 18 г., от които 100 ще бъдат включени в услуги за личностна реализация чрез заетост, а 20 ще бъдат насочени към работодатели с цел започване на работа. В Центъра ще бъдат включени и 15 деца с увреждания, чиито родители искат да започнат работа, но поради липсата на чужда помощ и подкрепа нямат такава възможност. 10 от децата ще бъдат насочени към услуги, предоставени от изградената по проекта мрежа на социални услуги.

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Инвестиции за райони в България с висока безработица

Дистанционни срещи с работодатели от община Плевен на тема Трудова заетост

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България