Проект B-WISE

logosbeneficaireserasmusleft_bg-e1571859719917-1600x404

Проектът B-WISE има за цел да приложи и разработи нов стратегически подход подход  за секторно сътрудничество, относно умения, необходими за засилване работата на социалните предприятия и за устойчиво справяне с дигиталните пропуски и предизвикателствата, пред които са изправени. Проектът е ръководен от две ключови европейски мрежи EASPD и European Network of Social Integration Enterprises /ENSIE/, представляващи  Социалните предприятия, както и с участието на 28 партньори от 13 държави от ЕС, сред които и България.

Социалните предприятия за интеграция на заетостта (WISE) са насочени към различни групи хора в неравностойно положение дистанцирани от пазара на труда. Понастоящем недостигът на умения и несъответствията засягат WISE в няколко измерения, особено по отношение на цифровите умения.

В този контекст е очевидна необходимостта от разработване на всеобхватна европейска стратегия за преодоляване на пропуските в уменията в сектора на WISE, обхващаща нуждите от умения на работещите в неравностойно положение, техните поддръжници (напр. Треньори по работа) и на тези, които могат да осигурят адекватна работна среда (напр. мениджъри).

Целта на проекта B-WISE е да разработи и приложи нов стратегически подход (Blueprint) за секторно сътрудничество относно умения, необходими за засилване ролята на WISE и за устойчиво справяне с дигиталните пропуски и предизвикателствата, пред които са изправени. Планира се да се постигне, чрез изпълнение на следните специфични цели:

  • Да се ​​разработи обща методология за оценка на настоящата ситуация и предвиждане на бъдещи нужди;
  • Да се ​​идентифицират специфичните за сектора потребности на пазара на труда и да се анализира реакцията на съществуващите системи за проучване на кандидатите;
  • Идентифициране, документиране и популяризиране на добри практики на национално и регионално ниво;
  • Да се ​​идентифицират професионални профили, които трябва да бъдат преразгледани или създадени;
  • Да се ​​отговори на идентифицираните нужди от умения (особено в дигиталната област) чрез препоръки за създаване / актуализиране на транснационално съдържание за професионално обучение;
  • Да се ​​изготви надежден и устойчив план за това как да се съчетаят търсенето и предлагането на индивидуални умения;
  • Да се ​​изгради силна и устойчива общност, подкрепяща подходящо качество и ниво на растеж на уменията, иновации и конкурентоспособност в сектора;
  • Да се ​​изготви дългосрочен план за действие за прогресивното разгръщане на Стратегията след приключване на проекта
  • Да се ​​насърчи привлекателността на сектора WISE като избор на кариера и да се повиши осведомеността, относно значението на използването на цифрови технологии за подпомагане на групите в неравностойно положение при намиране на заетост;

Дейностите на управление по проекта от страна на НАСОР ще бъдат насочени към различни групи хора в неравностойно положение, които са дистанцирани от пазара на труда.  Като представител на сектора НАСОР ще въвежда задачи, свързани с неговия опит в областта на социалните предприятия за интеграция на работа.

Организацията ще участва и в разработването на учебни програми за Професионално Образование и Обучение за сектора WISE, заедно с партньора от България за ПОО ще приложат пилотен местен план за действие в България и в рамките на Дейностите за разпространение ще поемат отговорности за координиране на местно събитие за осигуряване на публичност на проекта.

И накрая, организацията ще даде своя принос в Стратегията за секторни умения (План) за сектора WISE. По време на целия период на проекта партньорът ще участва активно в дейности за разпространение и публичност. Организацията ще отдели необходимите ресурси за ефективно оперативно и финансово управление на проекта.

Регионални тенденции за растеж и конвергенция в ЕС

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България