НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

download (1)

Разработането на програмата „Interreg VI-A Гърция-България 2021-2027“, предвид факта, че е програма за териториално сътрудничество, изисква възможно най-широко участие на местните заинтересовани групи. Поради тази причина публичната консултация започва първо с изпращането на приложения въпросник, за да се получи представа за идеите, оценките, насоките и общите предложения на заинтересованите групи. След това от тях ще се поиска да уточнят в детайли своите предложения. Основна цел на Програмата е да засили сътрудничеството между публични и частни субекти и гражданското общество от двете страни на гръцко-българската граница, за съвместни усилия за развитието на региона. Регионът включва: Седем гръцки регионални центъра: Еврос, Ксанти, Родопи, Драма, Кавала, Серес и Солун Четири български области: Благоевград, Хасково, Смолян, Кърджали. В региона живеят над 2,7 милиона жители (1,9 от гръцка страна и 0,8 от българска страна), но със застаряване на населението и миграцията през последните години, с един от най-ниските БВП на глава от населението в Европа (под 50% от средния за ЕС), със силно изразени вътрешни неравенства (особено между българската и гръцка територия) и с икономически и производствен дисбаланс (по-силно присъствие на селскостопанския сектор в българската част и на услугите в гръцката). По време на петте предишни последователни програми, от 1990 г. досега бяха постигнати забележителни резултати в региона, както при изпълнението на проекти от съвместен интерес и такива за създаване на връзки между двете страни, така и за насърчаване на сътрудничеството между заинтересованите групи от двете страни на границата и разбиране на общите предизвикателства, проблеми, перспективи и възможности. Новата програма, на базата на натрупания опит, има за цел да засили повече усилията за развитие на региона, в рамките на политиките, относими за всички програми в периода 2021-2027: по-интелигентна Европа (иновации, дигитализация, икономическа трансформация и подкрепа за малки и средни предприятия); по-зелена Европа без емисии на въглероден диоксид (прилагане на Парижкото споразумение, инвестиции в енергийно трансформиране, възобновяеми енергийни ресурси и борба срещу изменението на климата); по-свързана Европа (стратегически транспортни мрежи и цифрови мрежи); по-социална Европа (европейски стълб за социални права, качествена заетост, образование, умения, социално включване и равен достъп до здравеопазване за всеки); Европа, по-близка до гражданите (със стратегии за развитие на местно ниво и устойчиво градско развитие в целия ЕС), като се взимат предвид особеностите на трансграничния регион.

Повече информация ТУК

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Повече технологии, по-малко икономика във ВУЗ-овете през учебната 2020/2021

Стартиращо събитие по проект B-WISE

Покана за участие в НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS