Институтът за бизнеса и правата на човека публикува доклад, който разкрива основните проблеми за бизнеса и правата на човека за 2024г. Този доклад представлява поглед в бъдещето с акцент върху ролята на бизнеса в справянето с тези предизвикателства. Изброените проблеми изискват ново лидерство и сътрудничество с ключови представители от публичния сектор, частния бизнес, индустриите и засегнатите заинтересовани страни.

Служителите и бъдещето на работата

Работниците във фабриките стават все по-уязвими, особено тези, заемащи по-нискоквалифицирани позиции. За решаването на този проблем от съществено значение е съсредоточаване върху образованието, обучението и преквалификацията, за да се защитят правата на работниците, и за да им се даде възможност да просрещнат новите изисквания на пазара на труда.

Въпреки че дистанционната работа е предпочитана за много хора и компании, тя поражда и въпроси относно бъдещето на работата и безопасността на жените, особено в контекста на увеличаващите се случаи на насилие, базирано на пола.

Управление на ресурси

Постоянната заплаха за биоразнообразието поражда сериозни опасения относно въздействието му върху здравето и човешките права. Експлоатацията на ресурсите все още е голямо предизвикателство, особено предвид постепенното премахване на изкопаемите горива и преминаването към възобновяема енергия. Тази промяна обаче, въвежда нови опасения, свързани с извличането на минерали, които са от съществено значение за зелената икономика, както и случаите с отчуждаване на земеделски земи, необходими за изграждане на мащабни водноелектрически проекти и соларни паркове.

Проблемът със земята става очевиден в бързо развиващите се градове, където инициативите за интелигентни градове и екологичните проекти пораждат опасения относно справедливия достъп до услуги и удобства. От решаващо значение за бъдещето на планетата е устойчивото управление на океаните.

Космическите изследвания  представляват потенциал за извличане на ресурси, но за да се предотвратят междукосмическите дейности, застрашаващи хората и планетата, ще е нужно въвеждане на прозрачност и отчетност от страна на всички участници.  Намаляването на тези рискове изисква подход, насочен към бъдещето, ръководен от силно лидерство и колективни усилия, гарантиращи зачитането на човешките права.

Целият доклад може да прочетете ТУК!

Предстоящо онлайн обучение „Социално отговорно поведение на средния мендижмънт в компанията“

Членове на НАСОР са номинирани в Годишните награди за социално отговорен бизнес

Инструментариум за стимулиране на корппоративното управление представен от Глобалния договор на ООН

Предстоящо онлайн обучение „Социално отговорно поведение на средния мендижмънт в компанията“

Членове на НАСОР са номинирани в Годишните награди за социално отговорен бизнес

Инструментариум за стимулиране на корппоративното управление представен от Глобалния договор на ООН

Посещение с обучителна цел в Белгия по проект „IWorCon“, насочен към подобряване условията на труд в социалните услуги

Уъркшоп „Социален стълб на устойчивост. Системи за отчитана на социалния компонент“

Регионална среща „Устойчиво развитие. Социално отговорен бизнес“ гр. Пловдив, 13 февруари 2024г.

Член на НАСОР е ТОП работодател за 10-та поредна година

Доклад относно пазарните практики при използване на Таксономията на ЕС и други инструменти от рамката за устойчиви финанси

Партньорство с МФ Колорадо – гр. Пазарджик