НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Трудов травматизъм

05. 11. 21 г.

Заместник министър-председателят по икономическите и социалните политики и министър на труда и социалната политика Гълъб Донев утвърди Заповед за определяне на коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности, който ще се прилага през 2022 г.

Съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд работодателите са длъжни да застраховат изцяло за своя сметка работниците и служителите, които извършват работа, при която съществува опасност за живота и здравето им. Тази мярка е задължителна за предприятията в икономическите дейности, в които рискът от трудова злополука е равен или по-висок от средния за страната.

Застраховка „Трудова злополука“ покрива рисковете смърт, трайно намалена работоспособност и временна неработоспособност вследствие на трудова злополука. Задължението за застраховане не се отнася за работещите, които работят в администрацията на предприятието, или изпълняват задачи, които са спомагателни и не са в пряка връзка с основната му дейност.

Източник: Министерство на труда и социалната политика

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Повече технологии, по-малко икономика във ВУЗ-овете през учебната 2020/2021

Стартиращо събитие по проект B-WISE

Обмяна на добър опит в Норвегия в сферата на корпоративната социална отговорност

Покана за участие в НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“