НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

човешки ресурси

Публично се представи програмната стратегия, както и предвидените мерки по Приоритет 1 „Насърчаване на заетостта и развитието на умения“, разписани в проекта на новата Програма за развитие на човешките ресурси (ПРЧР). Нейните цели включват преодоляване на предизвикателствата в сферата на пазара на труда и на пречките пред социалното включване на уязвими групи от обществото и е на обща стойност 1 947 904 494 евро. Проектът се финансира от Европейския социален фонд и е ориентиран към постигането на цел на политиката (ЦП) 4 „По-социална Европа – реализиране на европейския стълб на социалните права“.

Инвестициите в обхвата на Първия основен приоритет са насочени към подобряване на достъпа до трудова заетост на всички лица, търсещи работа и по-специално на младите хора и дългосрочно безработните, както и на неактивните лица, самостоятелната заетост и развитието на социалната икономика. В рамките на приоритета ще се финансират проекти за модернизиране на институциите и службите на пазара на труда. В обхвата на специфична цел (СЦ) 3 са предвидени мерки за насърчаване на участието на жените на пазара на труда, с цел по-добрия баланс между професионалния и личния живот.

Програмата обхваща 3 основни приоритета – Насърчаване на заетостта и развитието на умения,  Социално включване и равни възможности,  Интегрирани териториални инвестиции и Техническа помощ.  В обхвата на специфична цел са предвидени мерки за насърчаване на участието на жените на пазара на труда, с цел по-добрият баланс между професионалния и личния живот.

Предвидено  е финансиране на проекти за осигуряване на здравословна и добре приспособена работна среда. Ще се насърчава ученето през целия живот, по-специално гъвкавите възможности за повишаване на квалификацията, улесняването на преходите в професионалното развитие и насърчаването на професионалната мобилност.

Източник: Столична община

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Повече технологии, по-малко икономика във ВУЗ-овете през учебната 2020/2021

Стартиращо събитие по проект B-WISE

Обмяна на добър опит в Норвегия в сферата на корпоративната социална отговорност

Покана за участие в НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“