Наш екип участва в обучение за съветници по професионална интеграция

ФРАНЦИЯ

През изминалата седмица екипа на НАСО Р участва в обучение на VIC (Съветници по професионална интеграция) по проект SAS в Париж, Франция.

Домакините от ЛАДАПТ предоставиха отлични условия и организация, които позволиха всички участници да представят прилаганите в техните страни модели за чиракуване и да сравнят нивата на развитие и прогрес, предимствата и недостатъците от минали и текущи дейности, свързани с модела.

По време на самото обучение (31.05./09:00-16:00 и 01.06./09:00-15:00), водещия партньор от ЛАДАПТ направи подробна презентация на референтния (френски) модел на чиракуване, цялостната структура на всички звена, свързани с осъществяването на концепцията в реални условия. Имахме възможност да участваме активно, задавайки множество въпроси по отношение на създаването на АТС (тренировъчни центрове), в които хората с увреждания биха имали възможността да добиват и надграждат своите професионални умения и квалификации; необходимите сертификати и дипломи, които да удостоверяват тяхното развитие; анализите и докладите, които съветниците за професионална интеграция (VIC) следва да изготвят, проследявайки прогреса на чирака, както и начините, по които могат да бъдат предотвратени нежелани ситуации като прекратяване на трудов договор и прочие.

Във втората част от първия ден и през целия втори ден се проведоха няколко Workshop-a, които във формата на дискусии и групови упражнения успяха да разкрият в дълбочина спецификите на модела на чиракуване, и очакванията на всяка една от страните партньори по проекта по отношение на бъдещото приложение. Екипа на НАСО Р имаше възможността да черпи опит от наи-добрите практики, споделени по време на съвместните дейности от страна не само на представителите на ЛАДАПТ (Франция), но и на норвежкия ни партньор Спир-Осло, които обстойно представиха начина на приложение от последните 25 години в тяхната страна и най-вече – проследяването на човека с увреждане от възможно най-ранен етап – неговото диагностициране, през последващото му развитие в учебна среда, до момента на професионална реализация – по време на което, експертите (проследяващи тази личност индивидуално) са имали възможността да го подкрепят в различните етапи и да го насочат към оптималния вариант в неговия/нейния частен случай.

Успяхме да анализираме предимствата и недостатъците на текущото приложение на модела на чиракуване в България, Италия, Испания, Гърция, и както по-горе споменахме, Франция и Норвегия – където е най-силно и успешно приложен към настоящия момент. Съпоставихме законовата рамка и вариантите за получаване на външно финансиране, и определихме краткосрочните и средносрочни цели на бъдещите действия и активности по проект SAS, които следва да осъществим в следващите месеци. Предстои да бъде преобразуван референтния френски модел спрямо българската правна система от експертите в екипа на нАСО Р и да се работи активно върху привличане на голям брой заинтересовани страни, които да дадат своят принос в България, за да успеем да увеличим публичността на инициативата и да запознаем максимално много социални работодатели с необходимостта за действие и от тяхна страна.

Регионални тенденции за растеж и конвергенция в ЕС

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България