НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

безработица

15.08. 21 г.

Агенцията по заетостта чрез бюрата по труда ще предлага повече финансови преференции на работодатели и регистрирани безработни по различни програми и мерки за стимулиране на заетостта или придобиването на квалификация или ключови компетентности. Със средства от държавния бюджет ще се финансира наемането на работа на още над 5000 безработни лица от групите в неравностойно положение на пазара на труда, както и обученията на минимум 2050 безработни и на 990 заети в микро, малки или средни предприятия.

Това става възможно, след като по предложение на Агенцията по заетостта и с одобрението на Националния съвет за тристранно сътрудничество, министърът на труда и социалната политика Гълъб Донев утвърди преразпределение на средствата за реализация през 2021 г. на програми и мерки за насърчаване на заетостта, включени в утвърдения за тази година Национален план за действие по заетостта.

С преразпределението се извърши пренасочване на 3,5 млн. лева от програми и мерки за стимулиране на заетостта, които поради епидемичната обстановка не стартираха своевременно или в пълен обхват. Агенцията по заетостта предложи формираните икономии да се насочат към търсени както от работодателите, така и от безработните форми за заетост.

Една част от преразпределените средства са насочени към работодателите, обявили в бюрата по труда свободни работни позиции. Средствата ще могат да се ползват, ако от насочените регистрирани безработни работодателите одобрят лице, което е представител на целева група по програма или мярка от Закона за насърчаване на заетостта, за която дирекция „Бюро по труда” разполага със свободни средства за сключване на нов договор.

Преференции могат да получат работодатели, които наемат хора с трайни увреждания, младежи, майки с деца до 5 год., в предпенсионна възраст, продължително безработни, и др. Тези лица, в условията на увеличено предлагане на работна сила, изпитват повече трудности при намирането на подходяща работа.

Чрез предоставяните преференции, работодателите могат да получат субсидии освен за наемане на работа на безработни от посочените по-горе групи, но и за дуално обучение на безработни, обучение за придобиване на ключови компетентности на наетия персонал, както и за професионално обучение на безработни лица, необходимо за работа в съответното предприятие.

Бюрата по труда към Агенцията по заетостта предоставят различни възможности и разнообразие от форми за финансова подкрепа по отношение на период, вид и размер на субсидиране, като конкретните параметри на финансовите стимули по отделните програми и мерки са определени в Националния план за действие по заетостта за 2021 г. Периодът на субсидиране варира от 3 до 24 месеца, а размерът на предоставяните ежемесечно средства за основно възнаграждение – от 320 до 700 лв., като в повечето случаи се предоставят и средства за допълнителни възнаграждения и осигурителни вноски за сметка на работодателя за всяко наето безработно лице по условията на съответната програма или мярка.

Източник: Агенция по заетостта

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Повече технологии, по-малко икономика във ВУЗ-овете през учебната 2020/2021

Стартиращо събитие по проект B-WISE

Обмяна на добър опит в Норвегия в сферата на корпоративната социална отговорност

Покана за участие в НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“