НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

nn

04. 05. 21 г.

Инспекцията по труда въвежда иновативен метод на контрол. Въпросници за самоконтрол ще позволяват на работодателите сами да установяват несъответствия с трудовото законодателство и да предприемат мерки за отстраняването им преди извършването на проверки. За целта по дейност 3 на проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“ бяха разработени 104 бр. въпросници, софтуер за изпращане, попълване и връщане на попълнени въпросници и оценка на отговорите. Разработена е и процедура на ИА ГИТ, по която да се изпълнява процесът.

Чрез специално разработения софтуер до работодателите се изпращат въпросници по конкретни теми, съотносими с дейността им. Въпросниците съдържат затворени въпроси, които се отнасят до нормативни изисквания в областта на трудовото право, приложими за дейността на предприятието. С отговорите си работодателите посочват каква е практиката в предприятието по отношение на конкретен въпрос. След изпращане на попълнен въпросник работодателят получава информация за отговорите, които показват съответствие с нормативните изисквания, както и примери за добри практики, свързани с изискванията („верните“ отговори с практични препоръки). Софтуерът оценява отговорите и позволява идентифициране на предприятия, в които би могло да има проблеми. На база на тези данни се планират проверки на място, част от обхвата на които е в рамките на предварително попълнения въпросник. В периода от попълването на въпросника до проверката на място работодателите имат възможност сами да отстранят несъответствията, което води до подобряване на условията на труд в предприятията, а в някои случаи може да им спести и санкции.

Иновативният метод цели работодателите да бъдат подпомогнати сами, без да бъдат посетени от контролните органи, да проверят дали има несъответствия с трудовото законодателство в техните предприятия и ако да – да ги отстранят своевременно. В рамките на изпълнението на дейността процедурата за контрол чрез въпросници за самоконтрол беше тествана в над 500 предприятия на територията на пет области в страната. Над 60% от работодателите, участвали в тестването, заявяват, че в резултат от попълването на въпросника са установили проблеми, които са отстранили.

Източник: Инспекция по труда

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Повече технологии, по-малко икономика във ВУЗ-овете през учебната 2020/2021

Стартиращо събитие по проект B-WISE

Покана за участие в НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS