Национална програма за заетост на хората с увреждания

документи

23. 07. 21 г.

Започва ежегодният конкурс за проекти от бизнеса по Националната програма за заетост на хора с увреждания. Целта на конкурса, обявен от Агенцията за хората с увреждания, е работодателите да бъдат насърчени да създават условия за заетост за тези хора. Чрез участие в програмата за заетост за хората с увреждания бизнесът има възможност да изпълни и квотите за наемане на хора от целевата група, като могат да се получат средства за осигуряване на достъп до действащи или разкрити нови работни места за хора с увреждания – максималната сума е десет хиляди лева.

За приспособяване на работната среда на вече съществуващи работни места също се полагат до десет хиляди лева, а за оборудване на нови такива за хора с увреждания – също до десет хиляди лева, като оборудването трябва да е съобразено с характера на тяхното заболяване. До хиляда лева работодател може да получи за квалификация и преквалификация, съответно обучение за професионално и служебно развитие на наетото лице с увреждане.

Отпускат се средства по следните компоненти:

– Изграждане на достъп до работните места на лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст – до 10 000 лева;
– Приспособяване на съществуващи работни места за лицата с трайни увреждания в трудоспособна възраст – до 10 000 лева;
– Оборудване на нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст – до 10 000 лева;
– Квалификация и преквалификация, съответно обучение за професионално и служебно развитие за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст – до 1 000 лева на лице с трайно увреждане.
Проектите следва да бъдат изготвени по Методиката, предвидена в чл.44, ал.1 от Закона за хората с увреждания.

Проектните предложения се приемат в Агенцията за хората с увреждания до края на работния ден на 17 август.

Източник: Агенция за хората с увреждания

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Инвестиции за райони в България с висока безработица

Дистанционни срещи с работодатели от община Плевен на тема Трудова заетост

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България