Национална конференция „Заетост за всички“

Станимира

На 27 и 28 юли 2020 г. в к.к. Златни пясъци, Варна, се проведе национална конференция „Заетост за всички“, (по проект „Партньорство за по-добър живот“), организирана от Националния алианс за социална отговорност в партньорство с Министерството на труда и социалната политика, Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD), Националното сдружение на общините в Република България, Националната асоциация на социално отговорните работодатели и Община Варна.

Конференцията беше открита от председателя на Националния алианс за социална отговорност Георги Георгиев, като посочи някои основни предизвикателства и перспективи в областта на заетостта на хората с увреждания. Във връзка с това той очерта част от ангажиментите и дейностите на НАСО, сред които са създаването и разширяването на партньорствата между всички заинтересовани страни, изграждането на мостове и задълбочаване на многостранния диалог, с което да се подобрят възможностите за осигуряване на заетост за хората с увреждания. В рамките на събитието Empl2020 2бе представена обработена и систематизирана информация относно състоянието по отношение на заетостта при хората с увреждания в България, в т. ч. подкрепата и финансирането за работодатели (за периода 2015-2019 г.). Г-н Георгиев запозна участниците и с предложенията на НАСО за решения при откриването на възможности за осигуряване на повече работни места и устойчива заетост за хората с увреждания.

С обръщение към участниците и встъпление към темата в конференцията се включи зам.-министърът на труда и социалната политика Адриана Стоименова. Тя очерта основните акценти в политиката на МТСП във връзка с успешната реализация на хората с увреждания на пазара на труда. Empl2020 3Г-жа Стоименова обърна специално внимание на някои важни въпроси, като релацията образование – заетост и значимостта на подготовката и квалификацията в процеса на включване в заетост. Зам.-министърът подчерта и значението на всички форми на сътрудничество с цел повишаване на заетостта, по-добра реализация на хората с увреждания и пр.

Генералният секретар на EASPD Люк Зелдерло и тази година участва в традиционното събитие, макар и дистанционно – той се включи с видео обръщение. Г-н Зелдерло подчерта, че сега е точният момент да се инвестира в социални услуги и в хората, за да можем всички заедно да се справим с кризата. Един от начините да се справим с това, което ни очаква в бъдеще е да изградим силни партньорства и тясно сътрудничество между хората с увреждания, доставчиците на услуги и бизнес структурите; да създадем силни партньорски мрежи, което направи НАСО през последните години и ще продължава да прави и занапред.

Първият работен панел на националната конференция тази година беше посветен на държавната подкрепа за приобщаващата заетост. Люк Зелдерло, генерален секретар на EASPD, представи организацията и основните сфери, в които тя работи, като специално отбеляза значението на насърчаването на иновациите (особено по отношение на политиките и оформянето на законодателните рамки), важността от инвестирането в заетост за всички и основните бариери пред реализирането на приобщаваща заетост. В презентацията на г-н Зелдерло беше включен преглед на услугите за заетост, факторите за успех и предизвикателствата във връзка с подкрепата за работодателите. В заключение г-н Зелдерло открои промяната в подхода – от стремеж за предпазване към овластяване (индивидуална подкрепа, планиране, ориентирано към личността, ко-продукция на услугите и овластяване на хората с увреждания). Той представи и няколко добри и обещаващи практики от Европа.

Висок интерес предизвика и панелът, посветен на подкрепата на социално отговорни работодатели за развитието на корпоративната социална отговорност и приобщаващата заетост. Пламен Николов, генерален директор на „Есетере България“, Добрич, представи дейността на компанията и социално отговорните й ангажименти, в т. ч. и менторската програма, и осигуряването на заетост на хора от уязвими групи. В презентацията на г-н Николов беше включен кратък преглед на реализираните проекти на Есетере от 2016 г. досега.

Административният и ЧР директор Радостина Милкова представи дейността на „Планекс“ ЕООД, Варна, както и опита на компанията в осигуряването на заетост на хората с увреждания. В Планекс има 500 работници и служители, в т. ч. и 23-ма с намалена работоспособност. В това отношение компанията подхожда индивидуално към всеки отделен случай и поставя основния фокус върху възможностите, а не върху ограниченията.

С презентацията си Георги Филипов, управител на ГИФ ЕООД, Варна, запозна участниците в конференцията с дейността на фирмата и възможностите, които са осигурени за професионалната реализация на хората с увреждания, които съставляват 50% от служителите. ГИФ е специализирано предприятие, в което са съумели да постигнат конкурентоспособност и устойчивост, като намират различни инструменти, за да задържат и развиват своите кадри.

Красимира Георгиева, представител на НАСО за Силистра и председател на фондация „Съпричастие“, разказа за опита на мебелна фабрика „Димов“ в Силистра в областта на осигуряване на заетост и социална интеграция на хора с увреждания.

С презентацията на доц. д-р Мария Илчева, Стопански факултет, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и Нина Ненкова-Русева, управител на социални услуги за лица с умствена изостаналост, Община Велико Търново, бяха представени възможностите за заетост на хора с увреждания в социалната икономика и социалните предприятия, в т. ч. и често срещаните трудности и предизвикателства, различните измерения и тенденциите за развитие на социалната икономика.

Ванина Костадинова (директор) представи дейността на общинското социално предприятие за хора с увреждания в Пловдив. Тя разказа за изминатия път до успешната реализация на идеята, заложена при създаването на предприятието, в което за 42 лица с увреждания е осигурена подкрепа, обучения и заетост. Г-жа Костадинова представи дейностите и продукцията на предприятието, както и работата в различите ателиета.

В рамките на този панел участниците се запознаха с добри практики от България и Европа, към което се включиха с видео материали Марина Молина, отговорник „Проекти и проучвания, развитие“, Фондация Ramon Noguera, Испания, и Аренд Питeрс, директор Cedris, Холандия.

В активната и интересна дискусия участниците имаха допълнителна възможност да обменят опит, да откроят конкретни проблеми и предизвикателства и да формулират идеи и предложения, които ще бъдат обобщени от НАСО и представени на отговорните институции и на всички заинтересовани страни.

Empl2020 22Със съдържателни изложения и ползотворна дискусия беше разгледана и темата за приноса на специализираните предприятия, социалните предприятия и социалните услуги за развитието на заетостта за хората с увреждания. Петър Начев, директор на дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции“, МТСП, подчерта приноса на тези предприятия в производството на по-голяма социална добавена стойност и значението им за нормалното функциониране на обществото и запазване на неговите ценности. Той очерта някои основни параметри на дебатите по темата и представи конкретни предложения – идеи около оползотворяване на актуални възможности, като специално отчете необходимостта от обединяване на сектора – на всички субекти на социалната и солидарна икономика. Основните акценти в това отношение г-н Начев постави върху разработената онлайн платформа, създаването на дигитална лаборатория, активното участие в процеса на изготвяне на европейски план за развитие на социалната икономика, създаване и развитие на иновационни и консултативни центрове на регионален принцип.

Николина Иванова, началник на отдел „Социални услуги за пълнолетни лица“, АСП, разгледа темата през фокуса на подкрепата за заетост на хора с увреждания чрез социалните услуги. Във връзка с това тя представи възможностите, които са предвидени в Закона за социалните услуги.

Мария Методиева, председател на фондация „Св. Николай Чудотворец“, Добрич, представи вдъхновяващия опит при реализирането на „Чудната градина“. Тя очерта част от основните предизвикателства пред социалното предприемачество и проблемите за приобщаване на хората с интелектуални затруднения чрез заетост. Г-жа Методиева сподели и някои конкретни предложения за постигане на по-високи и ефективни резултати по отношение на заетостта при хората с увреждания, в т. ч. необходимостта от координиран и многостепенен процес на подкрепа в различните системи, сериозно преосмисляне на уредбата на защитената и подкрепената заетост в Закона за хората с увреждания, гъвкави програми за хората с увреждания, насърчителни мерки за работодателите и програми за трудови наставници.

Миряна Маламин-Сирийски, програмен директор на фондация „Светът на Мария“, представи опита на фондацията в подкрепата на хора с увреждания с цел да достигнат до пазара на труда. Още в началото на презентацията си г-жа Сирийски подчерта необходимостта от разбиране на интелектуалните затруднения. Тя разгледа подкрепата в три основни групи: подкрепа за трудови умения, психологическа и социална подкрепа. Г-жа Сирийски разгледа и правната рамка във връзка с подкрепата за труд, като специално отбеляза необходимостта от реални мерки в тази посока за преминаване през всички нива на изграждания на трудови умения – от посрещане на основни нужди за развитие на човека до самостоятелна работа на първичния пазар на труда.

Спаска Михайлова, председател на сдружение „Нов път“, Хайредин, представи социалното предприятие „Пчела“, в което работят хора над 55 години, загубили по някаква причина своята трудоспособност. Дейността на предприятието е стартирала с 50 кошера и обучения в пчеларската професия на хора от ромската общност. Към момента кошерите са вече 200, с включени в дейността 30 лица с увреждания. Освен с професионалните обучения на ангажираните хора с увреждания се помага и чрез менторска подкрепа. Като едно от основните предизвикателства г-жа Михайлова посочи затрудненията при реализация на продукцията.

Станимира Георгиева, управител Шоколадова къща „Станимира“, се включи в конференцията с презентация „Силата на социалното предприемачество за въздействие и устойчива промяна на обществената среда“. Г-жа Георгиева представи дейността и екипа на Шоколадовата къща. Първите служители в шоколадовото ателие са от Дневен център „Светове” към фондация „Светът на Мария”. В иновативния подход на Шоколадовата къща е включена работа за насочване към социално-трудовото приобщаване на хора от уязвими групи, с което се търсят и намират най-ефективните отговори на новите предизвикателства, трудностите се превръщат във възможности и се инициира социална промяна. Целта е успешна интеграция на хората, изложени на риск от социално изключване.

ВСИЧКИ ПРЕЗЕНТАЦИИ ОТ КОНФЕРЕНЦИЯТА:

АСП Подкрепа за заетост на хората с увреждания

Esseterre_NASO

Планекс ЕООД Варна

Георги Филипов

Великотърновски университет  

ОП СПХУ Пловдив

Чудната градина Добрич

Светът на Мария

Шоколадова къща

 

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Инвестиции за райони в България с висока безработица

Дистанционни срещи с работодатели от община Плевен на тема Трудова заетост

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България