НАСО Р в партньорство с НАСО реализира редица дейности в посока разширяване на възможностите и популяризиране на темите за социалната отговорност и социалното предприемачество, като постави силен акцент върху въпроса за „приобщаващата заетост“. Темите за социалното предприемачество и заетостта са част и от програмата на националния форум в Кранево, проведен в периода 26–27 септември 2019 г.

Презентациите и дискусиите на форума бяха фокусирани около възможностите за осигуряване на условия за по-ефективна заетост и перспективна реализация на хората с увреждания на пазара на труда. В рамките на събитието се търсеха отговори на редица актуални и изключително важни теми като развитието на социалното предприемачество в страната, особено в контекста на законодателните промени в тази сфера; възможностите на социалните услуги успешно да реализират на пазара продукти от собствена стопанска дейност, с което да се осигурява заетост и адекватно заплащане за хора с увреждания; бъдещето на „приобщаващата заетост“ като инструмент за интеграция на хората с увреждания чрез професионална реализация и работа на отворения пазар на труда; ролята и мястото на многостранното сътрудничество между социални услуги, работодатели, местни и държавни власти в тази посока; и пр.

Чрез проведения форум НАСО осигури широка трибуна за задълбочени обсъждания в търсене на пресечните точки между социалните услуги, социалната икономика, социалното предприемачество и формите на подкрепа за заетост на хората с увреждания, с цел по-ефективно социално включване и развитие.

Представяне на добър опит в „Чудната градина“ в Добрич

В рамките на националния форум „Социални услуги, социално предприемачество и заетост“ участниците имаха възможност да посетят и да се запознаят на практика с успешния модел на социално предприемачество, реализиран от фондация „Св. Николай Чудотворец” чрез създаването и развитието на „Чудната градина“, където се осигурява подкрепа чрез работа на младежи с увреждания.

Посетилите „Чудната градина“ участници на форума, сред които и заместник-министърът на труда и социалната политика д-р Султанка Петрова, успяха да разгледат социалното предприятие, да се информират в подробности за дейностите, постиженията и предизвикателствата в развитието му, да почерпят от опита при реализацията му и на място да обсъдят проблемите, нуждите, потребностите заедно със специалисти и експерти на Министерството на труда и социалната политика, общини, социални услуги и др.

Посещението и проведените на място разговори бяха изключително полезно надграждане на дискусиите в залата, търсещи решения в практиката по посока на ефективното социално предприемачество, реализирано по най-полезния начин за нуждаещите се от подкрепа хора.

Предстоящо онлайн обучение „Социално отговорно поведение на средния мендижмънт в компанията“

Членове на НАСОР са номинирани в Годишните награди за социално отговорен бизнес

Инструментариум за стимулиране на корппоративното управление представен от Глобалния договор на ООН

Предстоящо онлайн обучение „Социално отговорно поведение на средния мендижмънт в компанията“

Членове на НАСОР са номинирани в Годишните награди за социално отговорен бизнес

Инструментариум за стимулиране на корппоративното управление представен от Глобалния договор на ООН

Посещение с обучителна цел в Белгия по проект „IWorCon“, насочен към подобряване условията на труд в социалните услуги

Уъркшоп „Социален стълб на устойчивост. Системи за отчитана на социалния компонент“

Регионална среща „Устойчиво развитие. Социално отговорен бизнес“ гр. Пловдив, 13 февруари 2024г.

Член на НАСОР е ТОП работодател за 10-та поредна година

Доклад относно пазарните практики при използване на Таксономията на ЕС и други инструменти от рамката за устойчиви финанси

Партньорство с МФ Колорадо – гр. Пазарджик