НАСОР участва в обучение по проект SAS

frantsiya-1-360x180

06.2022

През изминалата седмица екипът на НАСОР участва в обучение на VIC (Съветници по професионална интеграция) по проект SAS в Париж, Франция.

Домакините от ЛАДАПТ предоставиха отлични условия и организация, които позволиха всички участници да представят прилаганите в техните страни модели за чиракуване и да сравнят нивата на развитие и прогрес, предимствата и недостатъците от минали и текущи дейности свързани с модела.

По време на самото обучение (31.05 и 01.06.), водещият партньор от ЛАДАПТ направи подробна презентация на референтния (френски) модел на чиракуване и цялостната структура на всички звена свързани с осъществяването на концепцията в реални условия. Имахме възможност да участваме активно, задавайки множество въпроси по отношение на създаването на АТС (тренировъчни центрове), в които хората с увреждания биха имали възможността да добиват и надграждат своите професионални умения и квалификации, необходимите сертификати и дипломи, които да удостоверяват тяхното развитие, анализите и докладите, които съветниците за професионална интеграция (VIC) следва да изготвят, проследявайки прогреса на чирака, както и начините, по които могат да бъдат предотвратени нежелани ситуации като прекратяване на трудов договор и прочие.

Във втората част от първия ден и през целия втори ден се проведоха няколко Workshop-a, които под формата на дискусии и групови упражнения успяха да разкрият в дълбочина спецификите на модела на чиракуване и очакванията на всяка една от страните партньори по проекта по отношение на бъдещото приложение.

Екипът на НАСОР имаше възможността да черпи опит от най-добрите практики, споделени по време на съвместните дейности от страна не само на представителите на ЛАДАПТ (Франция), но и на норвежкия ни партньор Спир-Осло, които обстойно представиха начина на приложение от последните 25 години в тяхната страна. Представиха и проследяването на човека с увреждане от възможно най-ранен етап – от неговото диагностициране през последващото му развитие в учебна среда, до момента на професионална реализация, по време на което експертите, проследяващи тази личност индивидуално, са имали възможността да го подкрепят в различните етапи и да го насочат към оптималния вариант в неговия/нейния частен случай.

Успяхме да анализираме предимствата и недостатъците на текущото приложение на модела на чиракуване в България, Италия, Испания, Гърция, и както по-горе споменахме, Франция и Норвегия,  където е най-силно и успешно приложен към настоящия момент. Съпоставихме законовата рамка и вариантите за получаване на външно финансиране и определихме краткосрочните и средносрочни цели на бъдещите действия и активности по проект SAS, които следва да осъществим в следващите месеци.

Предстои да бъде преобразуван референтния френски модел спрямо българската правна система от експертите в екипа на НАСОР и да се работи активно върху привличане на голям брой заинтересовани страни, които да дадат своя принос в България, за да успеем да увеличим публичността на инициативата и да запознаем максимално много социални работодатели с необходимостта за действие и от тяхна страна.

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Инвестиции за райони в България с висока безработица

Дистанционни срещи с работодатели от община Плевен на тема Трудова заетост

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България