НАСО Р провежда срещи и дискусии по въпросите за социално отговорната заетост с работодатели и институции

НАСОР

На среща с министъра на труда и социалната политика Бисер Петков, проведена на 26 февруари 2019 г., беше представено становище и предложение, съдържащо острата потребност от подкрепящи мерки и решения за обичайните работодатели, които осигуряват работни места за хора с увреждания при обичайни условия, вкл. чрез насърчаване практиките на КСО и развитието на социалната икономика. Предложенията целят да се компенсира липсата на подобни текстове и подкрепа в новия Закон за хората с увреждания и хармонизиране на изискванията по вече приетите задължителни квоти. Коментиран беше с взаимно разбиране дисбалансът между усилията и вложените ресурси в областта на заетост при специализирани условия и непрекъснато намаляващия брой работни места в тази сфера. Обсъдена беше потребността от поставяне на цел за осигуряване на 100-200 хиляди работни места за хора с увреждания, което е възможно да се постигне най-вече чрез партньорство и подкрепа на всички работодатели, осигуряващи работа при обичайни условия. Договорено беше да се направи оценка и анализ на съществуващите системи, практики и финансиране на подкрепата за заетост на хората с увреждания, след което да се организира дискусия с участието на заинтересованите страни, да се потърсят и обсъдят предложения и предприемат мерки и нови решения за оптимизиране цялостната организация и финансиране подкрепата за всички работодатели при всичките форми на заетост.

Екип НАСО Р

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Инвестиции за райони в България с висока безработица

Дистанционни срещи с работодатели от община Плевен на тема Трудова заетост

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България