На среща с министъра на труда и социалната политика Бисер Петков, проведена на 26 февруари 2019 г., беше представено становище и предложение, съдържащо острата потребност от подкрепящи мерки и решения за обичайните работодатели, които осигуряват работни места за хора с увреждания при обичайни условия, вкл. чрез насърчаване практиките на КСО и развитието на социалната икономика. Предложенията целят да се компенсира липсата на подобни текстове и подкрепа в новия Закон за хората с увреждания и хармонизиране на изискванията по вече приетите задължителни квоти. Коментиран беше с взаимно разбиране дисбалансът между усилията и вложените ресурси в областта на заетост при специализирани условия и непрекъснато намаляващия брой работни места в тази сфера. Обсъдена беше потребността от поставяне на цел за осигуряване на 100-200 хиляди работни места за хора с увреждания, което е възможно да се постигне най-вече чрез партньорство и подкрепа на всички работодатели, осигуряващи работа при обичайни условия. Договорено беше да се направи оценка и анализ на съществуващите системи, практики и финансиране на подкрепата за заетост на хората с увреждания, след което да се организира дискусия с участието на заинтересованите страни, да се потърсят и обсъдят предложения и предприемат мерки и нови решения за оптимизиране цялостната организация и финансиране подкрепата за всички работодатели при всичките форми на заетост.

Екип НАСО Р

Предстоящо онлайн обучение „Социално отговорно поведение на средния мендижмънт в компанията“

Членове на НАСОР са номинирани в Годишните награди за социално отговорен бизнес

Инструментариум за стимулиране на корппоративното управление представен от Глобалния договор на ООН

Предстоящо онлайн обучение „Социално отговорно поведение на средния мендижмънт в компанията“

Членове на НАСОР са номинирани в Годишните награди за социално отговорен бизнес

Инструментариум за стимулиране на корппоративното управление представен от Глобалния договор на ООН

Посещение с обучителна цел в Белгия по проект „IWorCon“, насочен към подобряване условията на труд в социалните услуги

Уъркшоп „Социален стълб на устойчивост. Системи за отчитана на социалния компонент“

Регионална среща „Устойчиво развитие. Социално отговорен бизнес“ гр. Пловдив, 13 февруари 2024г.

Член на НАСОР е ТОП работодател за 10-та поредна година

Доклад относно пазарните практики при използване на Таксономията на ЕС и други инструменти от рамката за устойчиви финанси

Партньорство с МФ Колорадо – гр. Пазарджик