Мораториумът за кредитите – за най-много 6 месеца, при просрочие под 90 дни и в два варианта за лихви и главница

money

Българската народна банка (БНБ) одобри реда за отсрочване на вноските по кредитите на граждани и фирми, изпаднали в затруднение заради епидемията от коронавирус – т. нар. частен мораториум на търговските банки. Той ще е еднакъв за всички банки и те ще го обявят на сайтовете и в салоните си. Тяхното обявление ще се счита за отправено до всички техни клиенти, които отговарят на условията за отсрочване на вноските по кредитите. Всяка банка ще трябва да посочи реда, по който ще договаря отсрочване на задълженията, както и началния момент, от който то ще бъде прилагано.

БНБ изрично съобщава, че банките могат да договарят с клиентите си и други индивидуални схеми на отсрочване или облекчения, но тогава няма да могат да се възползват от временния принцип, въведен чрез утвърдения мораториум, че отсрочването или облекчението не води до прекласифициране на експозиции под формата на преструктуриране или неизпълнение.

Кой може да поиска кредитна „почивка“

В утвърдените правила не се прави разлика между физически и юридически лица, а се говори общо за клиенти, т.е. кредитната „почивка“ би трябвало да важи и за граждани, и за фирми. Те трябва да отговарят кумулативно на три условия:

  • Да имат или да очакват затруднения при погасяване на задълженията по сключения с кредитора договор, във връзка с пандемията от СOVID-19 и ограниченията, въведени със Закона за мерките по време на извънредното положение, и техните последици;
  • Към 1 март 2020 г. кредитите им да са редовно обслужвани или с просрочие не повече от 90 дни.
  • Да отправят искане да се възползват от облекченията до 22 юни 2020 г.

Банката ще трябва да вземе решение за всеки клиент до 30 юни 2020 г.

Кои задължения може да се отсрочат и за колко време

Правилата на банките предвиждат, че може да се отсрочат както непогасени в срок вноски преди подаване на искането, така и вноски с ненастъпил падеж. Ако към датата на отправяне на искането за отсрочване клиентът не е в забава, отсрочването се прилага само за в бъдеще – по отношение на вноски с ненастъпил падеж. Гратисен период по кредита ще се предоставя само за задължения, произтичащи от договори, сключени преди 31 март 2020 г.

Отсрочването е за срок до 6 месеца, който изтича не по-късно от 31 декември 2020 г. Като датата, на която е направено искането до банката, не променя общия времеви обхват на отсрочването, но пък крайната дата може да варира според тази, на която клиентът е поискал да се възползва от него.

Клиентът има възможност да се откаже от предоставения гратисен период по-рано от предвиденото и да поиска изготвяне на погасителен план.

Вариантите – лихви и главница или само главница

В правилата са предвидени два варианта за вноските по кредитите – да се отсрочи за до 6 месеца само главницата и човек да продължи да си плаща лихвите, или да се отсрочат и лихви, и главница. „Изборът на механизъм за отсрочване на задължения се извършва по взаимно съгласие на страните“, пише в правилата.

Ако кредитополучателят избере да отсрочи плащането и на главницата, и на лихвите, той ще попадне в хипотезата на механизъм № 1. Кредитната почивка по него може да продължи най-късно до 31 декември 2020 г.

„Целият остатък от дълга, заедно с неплатената главница по време на гратисния период, се погасяват съгласно нов погасителен план за срок с до 6 месеца по-дълъг от първоначалния, в зависимост от броя на отсрочените вноски“, предвиждат правилата.

Т.е. срокът на кредита ще се удължи с толкова месеци за колкото е гратисният период, в който клиентът не е плащал.

Освен това към всяка вноска по погасителния план до изтичане на срока на кредита или друг разумен по-кратък период, договорен с кредитополучателя, се добавя равна част от непогасената по време на гратисния период лихва.

Кредитополучателят може да избере и механизъм № 2 и да отсрочи плащането само на главницата за до 6 месеца.

За разлика от първата схема, тук клиентът във всеки месец на гратисния период продължава да прави вноски, но само за лихвите по кредита си. „След изтичане на гратисния период се изготвя нов погасителен план, който да обхване целия остатък от дълга, включително неплатена главница по време на гратисния период. Новият погасителен план се удължава в зависимост от броя на неплатените вноски, но с не повече от 6 месеца“, предвиждат правилата.

В тях има и механизъм № 3 за т. нар. револвиращи продукти, т.е. кредитни карти, овърдрафти и кредитни линии.

Не се формира минимална сума за револвиране на кредитен лимит по кредитна карта, считано най-рано от 1 февруари 2020 г., за срок до 6 месеца, но не по-късно от 31 декември 2020 г. След изтичане на гратисния срок формирането на минимална сума за револвиране се възстановява и кредитът се обслужва съгласно първоначалния договор“, пишат банките.

Т.е. няма нужда в картата да е налична изискваната по договор минимална сума пари.

Що се отнася до овърдрафтите, се предвижда следното: За срок до 6 месеца, но не по-късно от 31 декември 2020 г. дължимата месечна лихва по кредит – овърдрафт, се погасява за сметка на неусвоен лимит или плащането ѝ се отсрочва за срок до 6 месеца след изтичане на гратисния период.

Източник: БНБ

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Инвестиции за райони в България с висока безработица

Дистанционни срещи с работодатели от община Плевен на тема Трудова заетост

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България