НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

202770671_146518247547019_2578737292693115842_n-1-750x273

Необходими са различни умения за работниците в WISEs (активатори, мениджъри и работници с нужда от подкрепа), ето основните моменти от доклада.

Една от изследователските дейности, водени в рамките на работен пакет 1, беше да се картографират нуждите от умения и пропуските в WISE в 13-те държави партньори по проекта. Той беше воден под формата на емпиричен анализ за картографиране на уменията, необходими за изпълнение на работните места и запълване на пропуските в уменията в WISE, с оглед на профилиране на изискванията за обучение на три основни професионални профила, а именно „активиращи“ (напр. мениджъри, областни координатори, IT специалисти ); „поддръжници“ ( напр. инструктори по работа, преподаватели и наставници) и работници с нужди от подкрепа (WSN). Бяха проведени интервюта лице в лице с 403 лица (89 подпомагащи, 145 поддръжници и 169 WSN) от извадка от около 100 WISE в 13 страни в ЕС. Разследването анализира наличните умения, считани за най-подходящи за гореспоменатите категории работници и пропуските в уменията. Освен това бяха разгледани причините за такива пропуски в уменията, тяхното въздействие върху WISE и въведените стратегии за справяне с тях.

Анализът на потребностите от умения и пропуските в уменията подчерта четири ключови констатации.

Първо, проучването показа, че WISE са изправени пред специфични предизвикателства в сравнение с конвенционалните компании. Нивото на уменията и на трите групи респонденти беше доста добро, като хората, които помагат и поддръжниците са особено добре запознати с широкия набор от умения, необходими за работа в WISE. Анализът на данните не открои значителни разлики между страните, но потвърди, че има значително място за подобрение. Неуспешното запълване на пропуските в уменията се счита за особено рисковано, тъй като може да застраши капацитета на WISE да подпомага настоящи и/или нови WSN и да доведе до повишено натоварване на персонала. С други думи, пропуските в уменията могат да възпрепятстват процеса на трудова интеграция.

Второ, различните групи респонденти избраха специфични умения като особено подходящи. Активаторите оцениха управленските умения като много важни: от разработването на стратегии за развитие на WISE и вземането на решения до ангажирането в преки отношения със служителите за координиране на техните дейности и мотивирането им. Наред с другите умения, преговорите с клиенти, особено частни, се възприемат като изключително подходящи. Поддръжниците изтъкнаха многостранния характер на работата, тъй като те се занимават с различни дейности, включително планиране на работно време и пространство, подпомагане и подкрепа на WSN при изпълнение на задачите им и управление и докладване на дейности на техните ръководители и координатори. Изисква се комбинация от твърди и меки умения, чийто баланс също варира в зависимост от конкретната роля, поета от поддръжник в организацията. Въпреки това, това, което ясно се очертава, е, че „подпомагането на работници с нужда от подкрепа за тяхната работа“, е от решаващо значение, когато се разглеждат поддръжниците. Интервютата подчертаха, че дейностите по консултиране и наставничество в някои случаи имат за цел да стимулират работниците в собствения им растеж на работното място: те благоприятстват позитивната атмосфера и дори засягат някои лични аспекти, които оказват влияние върху работата. Някои интервюирани смятат, че са получили всички необходими инструменти за управление на подкрепата и консултирането на WSN. Имаше случаи, при които липсата на обучение, свързано с психологическите аспекти на работата, както и различните типологии на уврежданията на работниците, повлияха на ефективността на дейностите на поддръжниците. И накрая, „умения за сътрудничество, комуникация и работа“, бяха от съществено значение за WSN, за да извършват ежедневните работни дейности с точност, прецизност и автономност. Значението на специфичните умения зависи от вида на извършваната икономическа дейност, която в интервюираната извадка варира от производство до административни/офис дейности, кетъринг и управление на отпадъците.

Трето, когато се разглеждат уменията на активаторите, възрастта на организацията има значение. Стартиращите WISE трябва да изградят нови умения, за да наемат най-подходящия персонал и да развият ефективни работни екипи, докато в по-структурираните WISE разработването на организационни стратегии и стратегии за вземане на решения е на преден план.

И накрая, от сравнителна гледна точка, и трите групи респонденти смятат, че специализираните технически знания, свързани с медиите и технологиите, не са подходящи; това може да се проследи до ключовата роля, която играят меките умения и други технически познания, необходими за подпомагане на работниците при изпълнението на работните им задачи в WISE.

На фона на преодоляването на пропуските в уменията респондентите смятат дейностите за обучение за особено важни. Въз основа на техните отговори обучението се финансира основно от собствени ресурси на WISE: повечето WISE осигуряват вътрешно обучение или подпомагат участието на служителите във външно обучение.

Разглеждайки причините зад пропуските в уменията, съдействащите и поддръжниците изразиха подобни мнения, като идентифицираха недостига на икономически ресурси като много важен фактор и липсата на мотивация като най-малко уместната причина. За справяне с недостига на ресурси една от стратегиите е да се подпомогне достъпът на WISE до схеми за частно финансиране чрез насърчаване на желанието им за сътрудничество чрез механизми за взаимно подпомагане.

Допълнителна пречка за запълване на пропуските в уменията е липсата на време, което обикновено е бариера по отношение на обучителните дейности в малки организации. WISE, особено когато са малки по размер, се борят да откъснат персонала от необходимите им работни дейности. В тези ситуации обучението, провеждано в рамките на организациите и съчетаващо както теоретични, така и практически дейности, може да помогне на социалните предприятия да преодолеят този проблем.

Освен това, според респондентите, е особено трудно да се идентифицират оптималните дейности за обучение за подобряване на способностите на поддръжниците и WSN. Наистина, обучителните дейности могат да бъдат стресиращи, особено за WSN, когато не са напълно пригодени да отговорят на техните специфични пропуски в уменията. Поради това е важно да се инвестира време и енергия в адаптирането на обучението и образованието към специфичните нужди на получателите. Следователно индивидуализираното и целенасочено обучение, проектирано и планирано въз основа на реалните нужди и възможности на работниците, е от решаващо значение.

И накрая, констатациите от проучването подчертават важността на по-нататъшното изследване както на съдържанието, така и на модалностите на обучението, което ще бъде направено по-късно в проекта B-WISE.

Например , хора с физически и/или сензорни увреждания; хора с интелектуални и/или обучителни затруднения; хора с психо-социални увреждания и/или психични заболявания; хора с разстройства, свързани с употребата на вещества; осъдени и бивши осъдени; дългосрочно безработни лица; бездомници; търсещи убежище, бежанци и имигранти; NEETs; жени, преживели насилие и членове на етнически малцинства.

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Повече технологии, по-малко икономика във ВУЗ-овете през учебната 2020/2021

Стартиращо събитие по проект B-WISE

Обмяна на добър опит в Норвегия в сферата на корпоративната социална отговорност

Покана за участие в НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“