НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

NASOR

В продължение на първите интервюта по изследванията, проведени през април от екипа на НАСОР, сега в рамките на втория работен пакет на проект B-WISE, имаше последващи действия в „Изграждане на „Сценарии“ и „Персони“ за секторни умения Стратегия“ дейност. В средата на юли 2022 г. нашите експерти от NASOR следваха насоките на проекта и продължиха с втория казус, за да съберат цялата необходима входна информация от WISE в България, които са обект на Фаза 4.

Докладите и резултатите от първото казус изследване (направено през април 2022 г.) спомогнаха за съставянето на настоящи и бъдещи анализи на нуждите от умения в „сценарии“ като основа за стратегически документ, който да захранва последващи работни пакети за приоритизиране и дефиниране на линии за действие. „Сценарии“ успешно описва различните видове WISE в България – с фокус върху използването на технологии – продуктивни, обучителни и социални. По този начин екипът на НАЗОР допринесе за картографирането на WISEs на национално ниво, както и за представяне на техните настоящи предимства и недостатъци, нужди и бъдещи очаквания от социалния сектор.

Сега, благодарение на Втория изследван казус, получаваме още по-добра картина за силните, слабите страни, възможностите и заплахите пред социалните предприятия у нас. Специалистите на NASOR съставиха настоящи и бъдещи анализи на нуждите от умения в „Personas“ като основа за стратегически документ, който да захранва последващи работни пакети (особено WP3 и WP8) за приоритизиране и дефиниране на линии за действие. „Personas“ ще представи различните типове хора, работещи в WISE, за които са идентифицирани пропуски в уменията (с акцент върху използването на технологии) в различните сценарии. Използвайки методи като SWOT анализ, наблюдение на дейността на място, интервюта с персонала, както и онлайн срещи в ZOOM, ние създадохме задълбочена перспектива за най-новите разработки на WISE.

По отношение на личностите е необходимо да се надхвърли подходът, основан на „категория“, и да се поставят програмите за укрепване на уменията, особено цифровите, в действителните биографични пътища на хората, независимо дали са работници в неравностойно положение или мениджъри на организацията. Например, по отношение на работниците в неравностойно положение, извън категорията на неравностойно положение (напр. пристрастяване към вещества, наличие на увреждания …), е важно е да се разбере как изграждането на капацитет се вписва в кариерата на добре образован млад човек или работник над 50 години с ниско образование и прекъсната трудова история.

Екипът от експерти на НАСОР внимателно подбра WISE (социални предприятия), които да бъдат включени в изследването, след което се поддържаше непрекъсната кореспонденция, производствените мощности и забележителностите на социалните предприятия бяха наблюдавани отблизо, за да се получи по-добра картина на всички ежедневни дейности , проблеми, предизвикателства, свързани с работата, както и лични борби на служителите. Последвалите интервюта ни дадоха възможност да зададем въпроси, насочени към развитието и вътрешните структури на тези организации.

Въз основа на тези данни, екипът от експерти на НАСОР, който работи по проекта B-WISE, успя да предостави на водещите партньори важна информация, анализ на най-важното за WISEs и да фокусира вниманието им върху основните предизвикателства, които стоят пред социалните предприятия в България. След това цялата информация, предоставена от останалите страни партньори на ЕС, трябва да бъде обобщена и анализирана, а обсъжданията ще се проведат по-късно през септември. Това би било чудесна възможност да се сравни как са се развили моделите WISE и какво може да се подобри на национално и международно ниво.

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Повече технологии, по-малко икономика във ВУЗ-овете през учебната 2020/2021

Стартиращо събитие по проект B-WISE

Обмяна на добър опит в Норвегия в сферата на корпоративната социална отговорност

Покана за участие в НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“