Износът за ЕС нараства с 19.3%, а за трети страни – с 14.7%

export21

ТЪРГОВИЯ С ЕС
(вж. таблици и графики ТУК)

През януари 2023 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 19.3% спрямо същия месец на 2022 г. и е в размер на 4 941.8 млн. лева. Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Белгия, които формират 66.4% от износа за държавите-членки на ЕС. През януари 2023 г. при износа на стоки от България за ЕС най-голям ръст в сравнение със същия месец на 2022 г. е отбелязан в секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (71.6%) и „Разнообразни готови продукти, н.д.“ (53.2%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (15.6%).

Вносът на стоки в България от ЕС през януари 2023 г. се увеличава с 11.1% спрямо същия месец на 2022 г. и е на стойност 4 600.9 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Италия, Гърция и Полша. При вноса на стоки от ЕС през януари 2023 г. най-голямо увеличение спрямо същия месец на предходната година е отчетено в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (70.7%).

Външнотърговското салдо (износ FOB – внос CIF) на България с ЕС през януари 2023 г. е положително и е на стойност 340.9 млн. лева.

ТЪРГОВИЯ С ТРЕТИ СТРАНИ
(вж. графики и таблици ТУК)

През периода януари – февруари 2023 г. износът на стоки от България за трети страни се увеличава с 14.7% в сравнение със същия период на 2022 г. и е на стойност 5 181.8 млн. лева. Основни търговски партньори на България са Турция, Обединеното кралство, Украйна, Съединените американски щати, Китай, Сърбия и Република Северна Македония, които формират 53.4% от износа за трети страни. Спрямо същия период на 2022 г. най-голям ръст на износа за трети страни е отбелязан в секторите „Машини, оборудване и превозни средства“ (80.8%) и „Храни и живи животни“ (58.7%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)“ (23.0%).

Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари – февруари 2023 г. се увеличава с 2.6% в сравнение със същия период на 2022 г. и е на стойност 6 989.6 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Турция, Руската федерация, Китай и Съединените американски щати. Спрямо същия период на 2022 г. най-голямо е увеличението на вноса в секторите „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (104.8%) и „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (53.1%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (19.1%).

Външнотърговското салдо (износ FOB – внос CIF) на България с трети страни през периода януари – февруари 2023 г. е отрицателно и е в размер на 1 807.8 млн. лева.

ОБЩО ТЪРГОВИЯ С ТРЕТИ СТРАНИ И С ЕС
(вж. графики и таблици ТУК)

През периода януари – февруари 2023 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 14 769.3 млн. лв., което е с 13.9% повече в сравнение със същия период на 2022 година.

През периода януари – февруари 2023 г. общо в страната са внесени стоки на стойност 16 458.6 млн. лв. (по цени CIF), или със 7.2% повече спрямо периода януари – февруари 2022 година.

Общото външнотърговско салдо (износ FOB – внос CIF) е отрицателно през периода януари – февруари 2023 г. и е на стойност 1 689.3 млн. лева.

Вносът по цени FOB се изчислява от БНБ.

Източник: НСИ

Регионални тенденции за растеж и конвергенция в ЕС

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България