НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

NASOR_national_forum_2023_005

След официалното откриване на Националния форум на социално отговорните работодатели, проведен на 15 ноември в София, се проведе съдържателна и изключително полезна дискусия на тема „Изграждане на устойчиви политики в областта на корпоративната социална отговорност, социалната икономика и приобщаваща заетост за хората с увреждания“. Панелът се модерира от председателя на НАСО г-н Георги Георгиев, който мотивирано представи предложение на НАСОР за нормативни промени и развитие на държавната подкрепа за работодателите за осигуряване на устойчива приобщаваща заетост за хората с увреждания. Участие с презентации и встъпления в дискусията взеха:

г-н Ивелин Георгиев, председател на Национална асоциация на социлано отговорните работодатели;

г-н Георги Георгиев, председател на Национален алианс за социална отговорност;

Изграждане на устойчиви политики в областта на корпоративната социална отговорност, социалната икономика и приобщаваща заетост за хората с увреждания

г-н Ивелин Желязков, член на Икономически и социален съвет;

г-н Искрен Ангелов, Директор на дирекция “Политика на пазара на труда”, МТСП

г-жа Любомира Аршинкова, държавен експерт в отдел „Интеграция на хората с увреждания“, МТСП

г-н Румен Донев, Дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции”, МТСП

проф. д-р Георги Йорданов, представител на МТСП;

г-жа Тихомира Пелинкова, експерт в Министерство на икономиката и индустрията

г-жа Милена Георгиева, Зам.-изпълнителен директор, Агенция по заетостта

г-н Борислав Димитрачков, Зам.-изпълнителен директор, ИАНМСП

г-жа Десислава Кирова, експерт в Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия

д-р Милен Врабевски, Посланик на партньорството и успеха на НАСО, председател на Фондация „Българска памет“

Изграждане на устойчиви политики в областта на корпоративната социална отговорност, социалната икономика и приобщаваща заетост за хората с увреждания

Изграждане на устойчиви политики в областта на корпоративната социална отговорност, социалната икономика и приобщаваща заетост за хората с увреждания

Изграждане на устойчиви политики в областта на корпоративната социална отговорност, социалната икономика и приобщаваща заетост за хората с увреждания

 

 

 

 

 

 

В своето изложение председателят на НАСОР г-н Ивелин Георгиев каза: „Създадохме Асоциацията за всички работодатели, отчитайки техния принос да създават среда и условия за развитие на социалната отговорност и подкрепа за хората. Работим, за да осигурим среда на обединение, на мотивация, на партньорство, както между работодателите, така и между тях, държавата  и общините. Правим го и с още една цел да осигурим подкрепа за онези хора, които имат нужда от нея, за да могат да работят и живеят достойно, както всички останали хора.

Г-н Георги Георгиев и г-н Ивелин Желязков, като членове на Икономическия и социален съвет, експертно представиха разработения от ИСС  „Анализ на интеграцията на хората с увреждания на пазара на труда – мерки, стимули и предизвикателства“, целящ да подобри заетостта на хората с увреждания.

Г-н Георги Георгиев сподели, че създаването на НАСОР е част от над 25-годишно развитие на идеите за партньорство, за да се обединят желаещите, можещите и искащите по-добър живот за хората. НАСОР обединява твърде голям брой работодатели и той благодари на всички членове за  подкрепата. Ръководстото и екипите на НАСО и НАСОР имат ясна визия и ресурс да работят за по-добрия живот на хората с увреждания и реализацията им на пазара на труда.

Г-жа Тихомира Пелинкова – експерт в Министерство на икономиката и индустрията, сподели, че Министерството подкрепя предприятията в България в усилията им за интегриране на екологичните, социалните, етичните, потребителските и човешките права. „Политиката ни е насочена към МСП, като те са най-чувствителни към днешните изисквания. Мисията ни като институция е да променим облика и управленското мислене на МСП, като възприемат кръговите бизнес модели и КСО като конкурентно предимство“, каза тя.

Проф. д-р Георги Йорданов, изпълнителен директор на Агенцията за хората с увреждания, отправи поздравителен адрес от името на Министъра на труда на социалната политика г-жа Иванка Шалапатова.

Д-р Милен Врабевски в своята презентация каза, че е много важно социално отговорният работодател да е способен да възпитава, а не просто да се грижи за група хора, не просто да подава на слабия ръка, а да възпитава от ранна възраст на състрадание, на стремеж за взаимопомощ, усещането на заедност и ефективност всекидневно.

г-н Ивелин Желязков,  член на Икономически и социален съвет и представител на АИКБ, прочете поздравителен адрес от  името на председателя на Съвета г-жа Зорница Русинова.

Г-н Желязков представи Анализ за състоянието на интеграцията на хората с увреждания на пазара на труда, който съвместно с НАСО работи като докладчик по изготвянето на съдържанието на документа. „Констатирана е голям административна тежест за предприятията, както за социалните, така и за специализираните предприятия. В момента едни и същи документи се представят от работодателите на хора с увреждания на няколко места – идеята е максимално да бъдат облекчени, така ще имат възможността да работят по-лесно с наличния си ресурс“. Също така той сподели, че в момента се толерира и подкрепя субсидираната заетост, а е време да се премине в преход от субсидирана в приобщаваща заетост.

Г-н Искрен Ангелов като директор на дирекцията, която отговаря за политиките на пазара на труда в МТСП, сподели, че много малко хора с увреждания са регистрирани в бюрата по труда. От  215хил. регистрирани хора в БТ, само 3% желаят да работят, затова той предложи социалните услуги и услугите за заетостта да са заедно в една отговорна институция. „Наистина трябва да се върви към подкрепена заетост, а относно приобщаващото образование, което е вече факт е добра идея да се говори и за приобщаващо обучение в Центровете за професионално обучение, за да могат да се обучават и в тях хора с увреждания“.

г-жа Любомир Аршинкова, експерт в МТСП, каза че в управленската програма на правителството са заложени няколко законодателни мерки за промяна – от една страна нов закон за насърчаване на заетостта, от друга страна преобразуването на АХУ в ДАХУ. „Предстои още една мярка да бъде финализирана до края на годината – Концепция за подобряване на ефективността на политиката за правата на хората с увреждания. Разбирането на ръководството на МТСП е, че мярката „подкрепена/приобщаваща заетост“ минава и през експертизата на работоспособността. Трябва дас е фокусираме върху възможностите на хората с увреждания, а не върху това какво не могат“, каза г-жа Аршинкова.

Г-н Румен Донев от Дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции” към  МТСП представи предложение за нова Директива на Европейския парламент и Съвета, относно надлежната проверка за корпоративната устойчивост и за изменение на Директива (ЕС) 2019/1937. Г-н Донев подчерта, че целта на предложението за Директива е да внесе правна сигурност в рамките на ЕС по отношение на големите стопански субекти относно т.нар. „дължима грижа“ най-вече в областите, свързани със спазването на човешките права, опазването на околната среда и биологичното разнообразие. След приемането на Директивата, държавите членки следва да предвиждат наличието на възможност за прекратяване на стопанските отношения в договори, уредени от тяхното законодателство. Това означава, че за да се транспонира Директивата ще се наложат промени в търговското право и сродните му права. Приемането на Директивата ще окаже съществено влияние върху условията за правене на бизнес в държавите членки на ЕС, инвестициите и конкурентоспособността на фирмите, попадащи в нейния обхват, както и ще има отражение върху търговското/дружественото право.

Г-жа Милена Георгиева – зам.изпълнителен директор на Агенция по зетостта, поздрави и заяви, че това е правилният момент за такъв тип форуми, които НАСОР организира –  да има диалог и да има наистина търсене на решения. Тя сподели, че „субсидираната заетост вече не работи. Без работодателите, без посредник, нищо не може да направим от Агенцията. От друга страна самите хора трябва да могат да усетят, че мнението им е важно, за да могат да се изпълняват политиките за заетост и подкрепа. Активно работим с МТСП и вярваме, че промените които ще бъдат внесени в новия закон, ще подпомогнат нашата работа. Изключително важно е да се предостави възможност, но е и изключително важно всеки участник да се почувства достойно в обществото и да има принос в работата.“

Г-н Борислав Димитрачков и г-жа Десислава Кирова поздравиха участниците във Форума и представиха дейността на Агенцията за насърчаване на малките и средни предприятия, както и Националната контактна точка на ОИСР за отговорно бизнес поведение. „България прави стъпки да стане пълноправен член на организацията, но трябва да се изпълнят конкретни задачи и цели, свързани с човешките ресурси, опазване на околната среда, конкуренцията, насърчаването на иновациите и др.“

В рамките на панела бяха включени и темите за партньорството, отговорностите и опита на социалните услуги в предоставянето на заетост за хората с увреждания, с цел тяхната подготовка и мотивиране за трудово участие и социално приобщаване.

 

Изграждане на устойчиви политики в областта на корпоративната социална отговорност, социалната икономика и приобщаваща заетост за хората с увреждания

Уъркшоп: „Социален стълб на устойчивост. Системи за отчитана на социалния компонент“

Работилничка „Бисквитките“ – предизвикателство и вдъхновение

Aнализ на състоянието на изпълнение на Стратегията за КСО за периода 2019-2023г.

Работилничка „Бисквитките“ – предизвикателство и вдъхновение

Aнализ на състоянието на изпълнение на Стратегията за КСО за периода 2019-2023г.

Уъркшоп: „Социален стълб на устойчивост. Системи за отчитана на социалния компонент“

Практически аспекти, добри практики и решения от България и Европа за изграждане на социално отговорна бизнес среда

Изграждане на устойчиви политики в областта на корпоративната социална отговорност, социалната икономика и приобщаваща заетост за хората с увреждания

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ: СОЦИАЛНО ОТГОВОРЕН БИЗНЕС И ПРИОБЩАВАЩА ЗАЕТОСТ

Работна среща по проект IWorCon

6-то Общо събрание по проект B-WISE

Участие на НАСОР в международната конференция на Федерацията на европейските социални работодатели