Интервюта проведени през Април

41ttrzjvmpsw4dqy-e1663058249580

В продължение на първите интервюта по изследванията, проведени през април от екипа на НАСОР, сега в рамките на втория работен пакет на проект B-WISE, имаше последващи действия в „Изграждане на „Сценарии“ и „Персони“ за секторни умения Стратегия“ дейност. В средата на юли 2022 г. нашите експерти от NASOR следваха насоките на проекта и продължиха с втория казус, за да съберат цялата необходима входна информация от WISE в България, които са обект на Фаза 4.

Интервюта проведени през Април

Докладите и резултатите от първото казус изследване (направено през април 2022 г.) спомогнаха за съставянето на настоящи и бъдещи анализи на нуждите от умения в „сценарии“ като основа за стратегически документ, който да захранва последващи работни пакети за приоритизиране и дефиниране на линии за действие. „Сценарии“ успешно описва различните видове WISE в България – с фокус върху използването на технологии – продуктивни, обучителни и социални. По този начин екипът на НАЗОР допринесе за картографирането на WISEs на национално ниво, както и за представяне на техните настоящи предимства и недостатъци, нужди и бъдещи очаквания от социалния сектор.

Интервюта проведени през Април
Сега, благодарение на Втория изследван казус, получаваме още по-добра картина за силните, слабите страни, възможностите и заплахите пред социалните предприятия у нас. Специалистите на NASOR съставиха настоящи и бъдещи анализи на нуждите от умения в „Personas“ като основа за стратегически документ, който да захранва последващи работни пакети (особено WP3 и WP8) за приоритизиране и дефиниране на линии за действие. „Personas“ ще представи различните типове хора, работещи в WISE, за които са идентифицирани пропуски в уменията (с акцент върху използването на технологии) в различните сценарии.

Използвайки методи като SWOT анализ, наблюдение на дейността на място, интервюта с персонала, както и онлайн срещи в ZOOM, ние създадохме задълбочена перспектива за най-новите разработки на WISE. По отношение на личностите е необходимо да се надхвърли подходът, основан на „категория“, и да се поставят програмите за укрепване на уменията, особено цифровите, в действителните биографични пътища на хората, независимо дали са работници в неравностойно положение или мениджъри на организацията.Интервюта проведени през Април

Например, по отношение на работниците в неравностойно положение, извън категорията на неравностойно положение (напр. пристрастяване към вещества, наличие на увреждания …), е важно е да се разбере как изграждането на капацитет се вписва в кариерата на добре образован млад човек или работник над 50 години с ниско образование и прекъсната трудова история.

Екипът от експерти на НАСОР внимателно подбра WISE (социални предприятия), които да бъдат включени в изследването, след което се поддържаше непрекъсната кореспонденция, производствените мощности и забележителностите на социалните предприятия бяха наблюдавани отблизо, за да се получи по-добра картина на всички ежедневни дейности , проблеми, предизвикателства, свързани с работата, както и лични борби на служителите. Последвалите интервюта ни дадоха възможност да зададем въпроси, насочени към развитието и вътрешните структури на тези организации.

Интервюта проведени през Април
Въз основа на тези данни, екипът от експерти на НАСОР, който работи по проекта B-WISE, успя да предостави на водещите партньори важна информация, анализ на най-важното за WISEs и да фокусира вниманието им върху основните предизвикателства, които стоят пред социалните предприятия в България.

След това цялата информация, предоставена от останалите страни партньори на ЕС, трябва да бъде обобщена и анализирана, а обсъжданията ще се проведат по-късно през септември. Това би било чудесна възможност да се сравни как са се развили моделите WISE и какво може да се подобри на национално и

Регионални тенденции за растеж и конвергенция в ЕС

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България