Има повече безработни жени, отколкото мъже

Коефицент на безработица

72 % от българското население на възраст от 15 до 64 години работи. Това сочи справка от данните на НСИ за първото тримесечие на 2022 година. Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години нараства с 1.5 процентни пункта в сравнение със същото тримесечие на 2021 г.

Коефициентът на безработица е 4.9%, или с 1.4 процентни пункта по-нисък в сравнение с първото тримесечие на 2021 година. През първото тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица е 3 068.3 хил., от които 1 632.2 хил. мъже и 1 436.0 хил. жени. В сравнение с първото тримесечие на 2021 г. броят на заетите лица се увеличава с 1.3%.

Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 52.7%, като при мъжете този дял е 58.6%, а при жените – 47.3%. В сравнение със същото тримесечие на 2021 г. броят на заетите лица се увеличава в сектора на услугите с 94.9 хил. (5.0%), намалява в сектора на индустрията с 55.5 хил. (5.8%) и остава почти непроменен в сектора на селското, горското и рибното стопанство. От общия брой на наетите лица 2 101.3 хил. (76.6%) работят в частния сектор, а 643.6 хил. (23.4%) – в обществения.

Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 2 975.3 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 68.4% (71.8% за мъжете и 64.9% за жените). Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 29 навършени години е 36.3% (40.2% за мъжете и 32.2% за жените). Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 – 64 навършени години е 73.7%, съответно 77.4% за мъжете и 69.8% за жените.

В сравнение с първото тримесечие на 2021 г. коефициентът на заетост (20 – 64 навършени години) се повишава с 2.0 процентни пункта, с 1.2 процентни пункта при мъжете и с 2.6 процентни пункта при жените. Заетите лица на възраст 55 – 64 навършени години са 601.4 хил., или 66.0% от населението в същата възрастова група (70.7% от мъжете и 61.7% от жените).

В сравнение с първото тримесечие на 2021 г. броят на безработните лица намалява с 45.3 хил., или с 22.2%. За същия период коефициентът на безработица намалява с 1.4 процентни пункта и достига 4.9%.

От всички безработни лица 10.6% са с висше образование, 52.1% – със средно, и 37.3% – с основно или по-ниско образование. От общия брой на безработните лица 19.2 хил., или 12.1%, търсят първа работа. През първото тримесечие на 2022 г. коефициентът на безработица за възрастовата група 15 – 29 навършени години е 8.3% (8.1% при мъжете и 8.6% при жените), като в сравнение със същото тримесечие на 2021 г. е по-нисък с 2.7 процентни пункта. Намаление на коефициента на безработица (15 – 29 навършени години) се регистрира само при мъжете – с 5.0 процентни пункта, докато при жените има увеличение по този показател с 0.4 процентни пункта.

През първото тримесечие на 2022 г. общият брой на икономически неактивните лица (лицата извън работната сила) на 15 и повече навършени години е 2 594.3 хил., от които 1 068.9 хил. (41.2%) са мъже и 1 525.3 хил. (58.8%) – жени. Икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 1 216.7 хил., или 28.0% от населението в същата възрастова група. От тях повече от една трета (455.3 хил.) са неактивни поради участие в образование или обучение.

Източник Пловдив 24

Регионални тенденции за растеж и конвергенция в ЕС

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България