Фондът на фондовете представи възможностите за подкрепа на региони, общини и индустриални зони

MIG_event

Новите финансови инструменти ще насочат ресурс към индустриална и цифрова трансформация, градско и териториално развитие.

Инструментите в помощ на бизнеса през настоящия програмен период, както и предвидените възможности за подкрепа на региони и общини, бяха представени от Фонда на фондовете (ФнФ) в рамките на националната среща „Индустриалните зони – растеж за общините и регионите“. Събитието беше организирано от Министерството на иновациите и растежа (МИР) и се проведе на 10 април 2023 г. в София Тех Парк. От страна на ФнФ участваха Павел Лисев, изпълнителен директор и член на Управителния съвет, и Димитър Черкезов, ръководител на отдел „Оперативни програми“. На срещата присъстваха Атанас Пеканов, вицепремиер по управление на европейските средства, Александър Пулев, министър на иновациите и растежа, Ангелина Бонева, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, експерти от различни структури в системата на МИР и представители на местната власт и регионите.

Павел Лисев запозна присъстващите кметове и областни управители с финансовите продукти по новата програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) 2021-2027, по която ФнФ получи мандат за над 1, 2 млрд. лв. за подпомагане на българския бизнес и компании от всички етапи на развитие. „Важно е да се спомене, че програмите за периода 2021-2027 г.  и като цяло ПКИП е насочена към постигането на интелигентен и устойчив растеж на българската икономика, както и осъществяването на индустриална и цифрова трансформация“ – посочи господин Лисев. През новия програмен период по посочената програма ФнФ ще пусне на пазара както инструменти, насочени към стартиращи компании или проекти на етап идея, така и продукт за рисков дълг, който ще покрие нуждите от финансиране на по-зрели компании в областта на иновациите и внедряването на вътрешна за предприятията научно-изследователска и развойна дейност. Възможностите за финансово насърчаване ще са насочени към направления като засилване на капацитета за научни изследвания и иновации, цифровизация, въвеждане на модерни технологии, ресурсна и енергийна ефективност, кръгова икономика и трайно намаляване на ресурсната интензивност в промишлеността.

В допълнение, Павел Лисев насочи вниманието към предвидения за изпълнение дългов инструмент за интегрирани териториални инвестиции – „Заложили сме финансиране на инвестиции в индустриални зони и паркове с обособен ресурс от над 70 млн. лв.“. Чрез него ще се осигури подкрепа за инвестиции в рамките на нови или вече съществуващи индустриални паркове и извън тях, включително изграждане на производствена инфраструктура. В заключение на презентацията си господин Лисев отбеляза и наскоро получения мандат за управление на средства в размер на над 117 млн. лв. по програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027. Ресурсът ще се използва за стимулиране на трансфера на технологии в България, за създаване и развитие на високотехнологични предприятия и компании, базирани на знанието, както и на индустриални старт-ъп системи, които ще разгръщат научни изследвания и иновации.

Димитър Черкезов, ръководител на отдел „Оперативни програми“ във ФнФ запозна аудиторията с възможностите за подкрепа по програмите за регионално развитие 2014-2020 и 2021-2027. Беше направен обзор на добри примери за успешно финансирани проекти в индустриални зони по оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 – ритейл парк в Ямбол, включително мост над река Тунджа; реконструкция и модернизиране на производствена база във Враца; център за дигитализация и управление на данни в Бургас; нов търговски обслужващ комплекс в София; завод за авточасти в Русе и завод за електрически системи за окабеляване на автомобили в Плевен. Господин Черкезов представи трите целеви инфрастуктурни фонда за Северна, Южна България и София по ОПРР 2014-2020 и отбеляза, че по данни към м.февруари 2023 г. са финансирани 124 проекта на стойност 451 млн. лв. от които 262,7 млн. лв. са публичен ресурс и 188,4 млн. лв. са допълнително привлечено частно съфинансиране. Според секторния анализ на успешно извършените инвестиции 69,9 млн. лв. средства от ОПРР 2014-2020 са инвестирани в икономически зони.

Димитър Черкезов постави фокус и върху дейностите, в които ще се инвестира по новата програма „Развитие на регионите“ 2021-2027, която включва два приоритета – интегрирано градско развитие и интегрирано териториално развитие на регионите. По първия приоритет ще се подкрепят 10-те най-големи градски общини в страната, а по втория – 40 средни и по-малки градски общини. По програмата ще се финансират инфраструктура за бизнес и предприемачество (вкл. сгради), бизнес и индустриални паркове и др., инфраструктура за иновации и развитие на малки и средни предприятия; енергийна ефективност и обновяване на жилищни и обществени сгради; устойчива градска мобилност, зелена градска инфраструктура, образователна и здравна инфраструктура, проекти, свързани с култура, спорт, туризъм и др. Всеки одобрен проект може да получи до 39 млн. лв. финансиране със срок на погасяване до 20 години, при облекчени изисквания за обезпечение, ниски лихви и без такси и комисионни за управление на публичния ресурс.  Ключова новост при финансовите инструменти за градско и регионално развитие по програмата „Развитие на регионите“ 2021-2027 е възможността за комбинирано финансиране с финансови инструменти и безвъзмездна финансова помощ.

Източник: Фонд на Фондовете

Регионални тенденции за растеж и конвергенция в ЕС

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Дистанционни срещи с работодатели от община Плевен на тема Трудова заетост

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България