НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

EP Plenary - Statement by the President of the Commission Debate on the State of the Union 2018

Европейската комисия представи предложение относно прозрачността в заплащането, за да се гарантира равенството между жените и мъжете в страните-членки в Европейския съюз. В предложението се определят мерки за прозрачност в заплащането, като например информиране на търсещите работа лица относно заплащането и право да бъдат запознати с нивата на заплащане на работници, полагащи еднакъв труд, както и задължения за големите дружества да докладват разликите в заплащането на жените и мъжете.

С предложението, представено на 4 март, се укрепват инструментите позволяващи на работниците да предявяват правата си, и се улеснява достъпът до правосъдие. Работодателите няма да имат право да питат търсещите работа лица относно заплащането, което са получавали на предишната им работа, и трябва да предоставят свързани със заплащането анонимизирани данни при поискване от страна на работника. Освен това работниците ще имат право на компенсация за дискриминация при заплащането.

Благодарение на нови мерки, отчитащи въздействието на пандемията от COVID-19 както върху работодателите, така и върху жените, които са засегнати особено тежко, ще се повиши осведомеността относно условията на заплащане в рамките на дружеството и ще се предоставят повече инструменти на работодателите и на работниците за справяне с дискриминацията при заплащането на работното място. По този начин ще бъдат взети предвид набор от съществени фактори, допринасящи за съществуващата разлика в заплащането. Това е от особено значение по време на пандемията от COVID-19, която води до увеличаване на неравенството между половете и до по-голям риск от бедност при жените.

„Равният труд заслужава равно заплащане. За постигането на равно заплащане на мъжете и жените имаме нужда от прозрачност. Жените трябва да знаят дали работодателите им ги третират справедливо. Когато това не е така, те трябва да разполагат с правомощия да се борят и да получат това, което заслужават‘, заявява председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

От своя страна зам.-председателят на Комисията Вера Йоурова, която отговаря за въпросите и прозрачостта заяви, че е крайно време е както жените, така и мъжете да получат правомощия, за да упражняват правото си. Искаме да дадем възможност на търсещите работа лица да изискват справедливо заплащане и да познават и предавяват правата си. Според Йоурова работодателите трябва да станат също така по-прозрачни по отношение на своите политики за заплащане.

„Предложението за прозрачност в заплащането е важна стъпка към прилагането на принципа на равно заплащане на жените и мъжете за равен труд или за труд с равна стойност. То ще даде възможност на работниците да упражняват правото си на равно заплащане и ще сложи край на свързаните с пола предубеждения при заплащането. Предложението ще позволи също така установяването, отчитането и справянето с проблема, който се стремим да премахнем от приемането на Римския договор през 1957 г. насам. Жените заслужават надлежно признание, равно третиране и оценяване на тяхната работа и Комисията се ангажира да гарантира, че тази цел е постигната на работното място“, посочва Комисарят по въпросите на равнопоставеността Хелена Дали.

Законодателното предложение на Европейската комисия е насочено върху два основни елемента на равно заплащане на мъжете и жените: мерки за гарантиране на прозрачност в заплащането за работници и работодатели, както и по-добър достъп до правосъдие за жертвите на дискриминация при заплащането.

Мерки за прозрачност в заплащането:

– Прозрачност в заплащането за търсещи работа лица – в обявлението за свободно работно място или преди интервюто за работа работодателите ще трябва да предоставят информация относно първоначалното ниво на заплащане или неговия диапазон. Работодателите няма да имат право да питат потенциални работници относно заплащането, което са получавали на предишната им работа.

-Право на информация за работниците – работниците ще имат право да поискат информация от своя работодател относно индивидуалното им ниво на заплащане и средните нива на заплащане с разбивка по пол за категориите работници, които полагат равен труд или труд с равна стойност.

– Докладване относно разлики в заплащането на мъжете и жените – работодателите с най-малко 250 работници трябва да публикуват информация относно разликите в заплащането на жените и мъжете работници в тяхната организация. За вътрешни цели те трябва също така да предоставят информация относно разликите в заплащането на жените и мъжете работници по категории работници, полагащи равен труд или труд с равна стойност.

-Съвместна оценка на заплащането – когато докладването разкрие разлики в заплащането на жените и мъжете от поне 5 % и когато работодателят не може да обоснове разликата въз основа на обективни и неутрални по отношение на пола фактори, работодателите ще трябва да извършат оценка на заплащането в сътрудничество с представителите на работниците.

-По-добър достъп до правосъдие за жертвите на дискриминация при заплащането:

-Компенсация за работниците – работниците, които са били дискриминирани при заплащането, могат да получат компенсация, включително пълно възстановяване на заплащането със задна дата и свързани с него премии или плащания в натура.

-Тежестта на доказване е върху работодателя – тежестта на доказване, че няма дискриминация при заплащането, е под подразбиране върху работодателя, а не върху работника.

-Санкциите включват глоби – държавите членки следва да определят конкретни санкции за нарушения на правилото за равно заплащане, включително минимално ниво на глобите.

-Органите по равнопоставеността и представителите на работниците могат да предприемат действия по съдебни и административни производства от името на работниците, както и да предявяват колективни искове във връзка с равно заплащане.

В предложението се отчита настоящата трудна ситуация на работодателите, по-специално в частния сектор, и се поддържа пропорционалността на мерките, като същевременно се осигурява гъвкавост за малките и средните предприятия (МСП), а държавите членки се насърчават да използват наличните ресурси за докладване на данни. Годишните разходи за работодателите във връзка с докладването относно заплащането се оценяват между 379 евро и 890 евро или за дружества с повече от 250 работници. Следващи стъпки на Комисията включва това предложението да бъде внесено в Европейския парламент и Съвета за одобрение. След като бъде приета, държавите членки ще разполагат с период от две години, за да транспонират директивата в националното си законодателство и да съобщят на Комисията съответните текстове. Комисията ще извърши оценка на предложената директива след осем години.

Правото на равно заплащане на мъжете и жените за равен труд или за труд с равна стойност е основополагащ принцип на Европейския съюз от Римския договор през 1957 г. насам. Изискването за гарантиране на равно заплащане е посочено в член 157 от ДФЕС, както и в Директива относно принципа за равни възможности и равно третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и труда. Въпреки това ефективното прилагане и изпълнение на този принцип, в практиката продължава да представлява сериозно предизвикателство в Европейския съюз. Европейският парламент и Съветът призоваха многократно за действия в тази област. През юни 2019 г. Съветът призова Комисията да разработи конкретни мерки за подобряване на прозрачността на заплащането.

Източник: Европейска комисия

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Повече технологии, по-малко икономика във ВУЗ-овете през учебната 2020/2021

Стартиращо събитие по проект B-WISE

Покана за участие в НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS