НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

projectnewsevents

На 20 септември Европейската комисия стартира своя пакет за подобряване на резултатите на пазара на труда на хората с увреждания (пакет за заетост за хора с увреждания). Неговата цел е да подобри положението на заетостта на хората с увреждания. Той прави това чрез шест области на действие, като същевременно е насочен към политиците и службите по заетостта или към работодателите в социалната икономика; много от които съставляват членството на EASPD. EASPD е готов да помогне да си партнира с Европейската комисия и други, за да помогне за изпълнението на целите на пакета за заетост на лица с увреждания на ЕС.

Състоянието на заетостта на хората с увреждания в цяла Европа не се е подобрило значително през последното десетилетие. Разликата в заетостта на хората с увреждания – което означава разликата в заетостта между хората с увреждания и хората без увреждания – продължава да бъде около 24 процентни пункта в целия ЕС. Продължават да съществуват и предизвикателства около създаването на работни места на отворения пазар на труда, особено за тези с по-големи нужди от подкрепа.

Поради тази причина Европейската комисия току-що публикува своя пакет за подобряване на резултатите на пазара на труда на хората с увреждания (пакет за заетост за хора с увреждания). Пакетът има за цел да подобри ситуацията със заетостта на хората с увреждания чрез насоки и подкрепа в шест области:

  1. Насоки за държавите членки за подобряване на достъпността и приобщаването на услугите за заетост и кариерно ориентиране, които ще бъдат разработени през следващите няколко месеца.
  2. Каталог с положителни действия за улесняване на наемането на хора с увреждания чрез насърчаване на положителните действия и борба със стереотипите, план за първото тримесечие на 2023 г..
  3. Насоки за разумно приспособяване на работното място, насочени към работодателите, планирани за втората половина на 2023 г.
  4. Наръчник за управление на хронични заболявания и превенция на риска от придобиване на увреждания, планиран до втората половина на 2023 г..
  5. Насоки за ефективни схеми за професионална рехабилитация, обхващащи чести заболявания и видове злополуки, планирани за първото тримесечие на 2024 г..
  6. Проучване за подобряване на заетостта на хората с увреждания чрез алтернативни модели на заетост, включително препоръки за справедливи условия на труд и кариерно развитие в алтернативни форми на заетост и пътища към отворения пазар на труда.

Пакетът също така ще подпомогне държавите-членки да определят национални цели за увеличаване на процента на заетост на хората с увреждания и за намаляване на съответната разлика в заетостта.

Европейската комисия признава, че успехът на пакета в крайна сметка е в ръцете на работодателите и приканва своите заинтересовани страни, включително Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD), да помогнат за разпространението и прилагането на пакета.

Приветствайки пакета, г-н Джим Кроу, президент на EASPD, каза, че „този пакет от инициативи предоставя практически мерки за работодателите, включително организациите за социална икономика, които съставляват голяма част от нашето членство. Със сигурност ще се възползваме максимално от тях. Въпреки че е напредък, тези инициативи няма да са достатъчни сами по себе си, така че се радваме да видим, че държавите-членки ще трябва да определят национални цели за заетостта на хората с увреждания. Тези цели трябва да бъдат амбициозни, но и подкрепени от практически действия от страна на националните органи. Това включва подобрено използване на политиките за обществени поръчки и държавна помощ в помощ на работодателите; област като цяло липсва в Пакета”.

Г-жа Мая Донева, генерален секретар на EASPD, добави, че „истинската добавена стойност на този пакет от инициативи е неговият европейски контекст: ще можем да идентифицираме всички положителни практики, политики и стандарти в цяла Европа и да се учим един от друг от страна на страна . Трябва да се подобрим, имаме нужда от посока и трябва да се учим един от друг: Пакетът е истинска промяна в играта в това отношение. EASPD ще се погрижи да бъде активен партньор в изпълнението му”.

Ето защо през следващите няколко месеца EASPD ще повиши осведомеността относно Пакета за заетост за хора с увреждания и ще даде принос в развитието на всяка област на действие.

Източник: EASPD

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Повече технологии, по-малко икономика във ВУЗ-овете през учебната 2020/2021

Стартиращо събитие по проект B-WISE

Обмяна на добър опит в Норвегия в сферата на корпоративната социална отговорност

Покана за участие в НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“