НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

министерски съвет

Правителството прие Решение за допълнение на РМС № 37 от 2014 г. за приемане на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. ( НСНМСП 2014- 2020).

За да се компенсира социално-икономическото въздействие на епидемията от COVID-19, са необходими бързи и адекватни действия, предприети своевременно и координирано от всички институции, отговорни за вземането на решения в България. За тази цел НСНМСП 2014-2020 се актуализира в посока отчитане на предизвикателствата, породени в резултат на пандемията COVID-19.

Актуализацията включва нови насоки за спешни действия в приоритети: „Достъп до финансиране“, т. 6 „Създаване на механизми за ускоряване на процеса по предоставяне на публично финансиране в условия на COVID- 19“; „Умения и иновации“, т. 10 „Подкрепа за въвеждане на цифрови технологии, улесняване на работата в МСП в условия на COVID-19“.

Направените промени се очаква да отговорят на нуждата от ускоряване на процеса по предоставяне на подкрепа за малките и средните предприятия и да гарантират навременен достъп до финансиране, както и гъвкави условия за плащане като предпоставка за справяне с последиците от пандемията.

Източник: Министерски съвет

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Повече технологии, по-малко икономика във ВУЗ-овете през учебната 2020/2021

Стартиращо събитие по проект B-WISE

Обмяна на добър опит в Норвегия в сферата на корпоративната социална отговорност

Покана за участие в НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“