Платформата за устойчиви финанси публикува Доклад относно пазарните практики при използване на Таксономията на ЕС и други инструменти от рамката за устойчиви финанси.

Докладът включва конкретни примери как 7 различни групи (компании от реалния сектор, кредитни институции, инвеститори, застрахователи, одитори и консултанти, малки и средни предприятия и публичния сектор) използват Таксономията на ЕС и другите инструменти за устойчиви финанси за изготвяне на планове за преход, структуриране на финансови транзакции и отчитане на усилията за устойчивост.

Основната цел на доклада е да се проучи как рамката за устойчиви финанси на ЕС може да подкрепи усилията на икономическите участници за прехода отвъд регулаторното съответствие. Докладът предоставя информация за ранни практики, финансови продукти, инструменти и инициативи, използвани от пазарните участници, за да подпомогнат прехода на техните бизнес модели.

Практиките, които са включени в доклада не следва да се приемат като най-добри или като утвърдени пазарни практики, а като примери какво към момента се прави от пазарните участници, като същевременно идентифицира области, в които Европейската комисия със съветите на Платформата би могла допълнително да подкрепи прилагането на рамката за устойчиви финанси, а именно:

  • повишаване на надеждността на плановете за преход, като същевременно се ускорява тяхното използване в рамката за устойчиви финанси, както за финансовите, така и за нефинансовите предприятия.
  • анализ и увеличаване на обхвата на допустимите дейности по таксономията, като същевременно се подкрепя пазара при прилагането на таксономията на ЕС и по-широката рамка за устойчиво финансиране.
  • подкрепа на МСП за улесняване достъпа до устойчиво финансиране, чрез различни опции за по-целенасочени насоки и пропорционалност.
  • разглеждане на по-нататъшни стъпки за улесняване на развитието на пазара на зелени заеми, като се основава на съветите, получени от Европейския банков орган.
  • преразглеждане Делегирания акт на ЕС за оповестяване на таксономията с оглед на подобряване използването на коефициента на зелени активи (GAR).

Доклада и приложението към него може да намерите тук на следните линкове:

https://finance.ec.europa.eu/system/files/2024-01/240129-sf-platform-report-market-practices-compendium-report_en.pdf

https://finance.ec.europa.eu/system/files/2024-01/240129-sf-platform-report-market-practices-compendium-annex_en.pdf

Източник: МФ

Предстоящо онлайн обучение „Социално отговорно поведение на средния мендижмънт в компанията“

Членове на НАСОР са номинирани в Годишните награди за социално отговорен бизнес

Инструментариум за стимулиране на корппоративното управление представен от Глобалния договор на ООН

Предстоящо онлайн обучение „Социално отговорно поведение на средния мендижмънт в компанията“

Членове на НАСОР са номинирани в Годишните награди за социално отговорен бизнес

Инструментариум за стимулиране на корппоративното управление представен от Глобалния договор на ООН

Посещение с обучителна цел в Белгия по проект „IWorCon“, насочен към подобряване условията на труд в социалните услуги

Уъркшоп „Социален стълб на устойчивост. Системи за отчитана на социалния компонент“

Регионална среща „Устойчиво развитие. Социално отговорен бизнес“ гр. Пловдив, 13 февруари 2024г.

Член на НАСОР е ТОП работодател за 10-та поредна година

Доклад относно пазарните практики при използване на Таксономията на ЕС и други инструменти от рамката за устойчиви финанси

Партньорство с МФ Колорадо – гр. Пазарджик