Доклад на НСИ за пазара на труда, заплатите и домакинските бюджети

___NSILogo_172

27.05.21 г.

Националният статистически институт публикува редовните данни за първото тримесечие на 2021 г., отнасящ се до проследяването на динамиката на статистиката за пазара на труда, заплатите и домакинските бюджети и отражението на извънредната ситуация в страната през изминалата година.

Данните от наблюдението на работната сила през първото тримесечие на 2021 г. показват, че икономическата активност циклично намалява, но свиването е по-дълбоко от това през първото тримесечие на 2020 година. Подобни тенденции чертаят и данните за заетостта и безработицата. Коефициентът на заетост на населението над 15 г. намалява до 51,4% през първото тримесечие на 2021 г. (с 1 пр. п. под нивата година по-рано), а този на безработица се повишава до 6,3% (с 0,4 пр. п. над нивата година по-рано). Коефициентът на продължителната безработица също продължава да нараства и достига 2,7% (с 0,4 пр. п. над нивата година по-рано). От общия брой на безработните лица в първото тримесечие на годината 175,7 хил., или 86,1%, са имали предишна работа, която са напуснали главно поради уволнение, съкращение или принудително затваряне на бизнеса, приключване на сезонна или друга временна работа.

Статистиката за наетите лица и заплатите през първото тримесечие на 2021 г.показва, че наетите се увеличават спрямо предходното тримесечие, но броят им все още е по-нисък в сравнение с първото тримесечие на 2020 година. Въпреки това в икономическите дейности „Хуманно здравеопазване и социална работа“ и в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукт; далекосъобщения“ се вижда значително увеличение – съответно с 8,4 хил. (5,6%) и със 7,1 хил. (7,0%). Тези процеси са логични – нарастват заетите в сферата на здравеопазването в пандемичната година, както и в запазващия тенденцията за разрастване ИКТ сектор, който е и сред дейностите, позволяващи в голяма степен „работа от вкъщи“.

Средната брутна работна заплата нараства до 1500 лв. през март 2021 година. През първото тримесечие на 2021 г. нарастването спрямо година по-рано е с 11% – от 1317 лв. до 1462 лева. Този ръст може да се обясни с продължаващото разширение на дейността и заетостта в сектори, които изискват високата квалификация (здравеопазване и ИКТ) и са по-добре платени, от една страна, и отпадането на висок брой работници от сравнително нископлатени сектори – най-вече в хотелиерството и ресторантьорството, от друга. Данните отчитат най-голямо нарастване на заплатите в „Хуманно здравеопазване и социална работа“ (с 27,1%), което до голяма степен отразява решението за добавки към възнагражденията на всички медици на „първа линия“. Намаление пък е регистрирано в секторите, които най-много пострадаха при „затварянията“ – „Култура, спорт и развлечение“ (с 6,8%) и „Хотелиерство и ресторантьорство“ (с 2,7%).

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2021 г. в обществения сектор нараства със 17,2%, а в частния – с 8,8%. Част от причините за разликата може да се търси в голямото увеличаване на възнагражденията и броя на заетите в здравеопазването, но трябва да отчетем и поредното увеличение на заплатите на учителите.

Пълната версия на доклада може да видите ТУК

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Инвестиции за райони в България с висока безработица

Дистанционни срещи с работодатели от община Плевен на тема Трудова заетост

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България