LEONI Bulgaria е компанията с над 2 000 служители в България и работодател на над 130 лица с трайни увреждания, което прави завода място за реализация в различни роли в процесите на компанията на хора със специални нужди. Числата са показателни, че това е работодател, който е променил своите възгледи и нагласи и най-важното – осъзнато предава нататък.

Компанията е реалния пример, който ще доведе до промяната. Отскоро компанията стана член на НАСОР и заедно ще работим в посока да осигурим равни възможности за всички хора без да ги определяме като „специални“, със или без увреждания.
От презентацията представена по време на Националния форум стана ясно, че 132 служители с намалена трудоспособност към ноември 2023 г.
50 % от тях работят повече от година в завода. Някои от тях са в компанията от нейното основаване през 2018 г.За периода 2018  – 2023 г. броят на наетите лица с увреждания е нараснал с около 95 %.
Заемат различни отговорности в производствения процес – от Оператори в производството, ръководители на отдели, технолози, инспектори качество, инженери и др. Комуникацията се осъществява в комбинация от вътрешни канали вербално и невербално (корпоративен бюлетин, телевизионни монитори, имейл, работни инструкции, инструктажи за безопасност, вътрешни проучвания на нагласите и мотивацията и пр.) Целта е да се достигнe адекватно до всички служители, като е взет предвид сменният режим на работа в завода, многообразието от говорими езици и разнообразието от работни места и длъжности. Подборът на персонал включва писмен обмен на информация, достъпен за кандидати с нарушения в слуха. Встъпителното обучение се осъществява от опитни специалисти, които адаптират процесите така, че да подпомогнат качественото включване и на колеги с определени дефицити.

„Считам, че опитът, уважението към възможностите и амбициите на останалите и ясното познаване и разбиране на общата цел дават възможност стратегията по преследването й да бъде успешна“, споделя в презентацията Силвестър Лачков – ръководител в Леони.

Предстоящо онлайн обучение „Социално отговорно поведение на средния мендижмънт в компанията“

Членове на НАСОР са номинирани в Годишните награди за социално отговорен бизнес

Инструментариум за стимулиране на корппоративното управление представен от Глобалния договор на ООН

Предстоящо онлайн обучение „Социално отговорно поведение на средния мендижмънт в компанията“

Членове на НАСОР са номинирани в Годишните награди за социално отговорен бизнес

Инструментариум за стимулиране на корппоративното управление представен от Глобалния договор на ООН

Посещение с обучителна цел в Белгия по проект „IWorCon“, насочен към подобряване условията на труд в социалните услуги

Уъркшоп „Социален стълб на устойчивост. Системи за отчитана на социалния компонент“

Регионална среща „Устойчиво развитие. Социално отговорен бизнес“ гр. Пловдив, 13 февруари 2024г.

Член на НАСОР е ТОП работодател за 10-та поредна година

Доклад относно пазарните практики при използване на Таксономията на ЕС и други инструменти от рамката за устойчиви финанси

Партньорство с МФ Колорадо – гр. Пазарджик