През месец Март се организира поредната среща на НАСО в град Плевен с представители на социални услуги и на социално отговорни работодатели,  работодателски организации, доставчици и екипи на социални услуги, институции от сферата на социалните услуги и заетостта.

Поради епидемичната обстановка и въведените ограничения подходът за провеждане на срещата се промени и тя се реализира по начин, подходящ за работата в извънредно положение – чрез онлайн срещи и разговори по телефон с участниците, заявили желание да се включат в срещата.

В разговорите с всеки един участник бе представен проектът „Партньорство за по-добър живот“, който е насочен към активно сътрудничество между всички заинтересовани страни с цел социалната интеграция на хора с увреждания чрез трудова заетост. Всички участници споделиха необходимостта да се надградят и разширят възможностите за подкрепа, в т. ч. и чрез сътрудничество между работодатели, социални услуги, държавни и местни власти, и да се обединят ресурси с цел подобряване качеството на живот на хората с увреждания. В рамките на тези онлайн срещи и разговори работодатели и социалните услуги изразиха желание и бяха включени в изграждащите се национални мрежи за подкрепа за осигуряване на заетост за хора с увреждания.

Предстоящо онлайн обучение „Социално отговорно поведение на средния мендижмънт в компанията“

Членове на НАСОР са номинирани в Годишните награди за социално отговорен бизнес

Инструментариум за стимулиране на корппоративното управление представен от Глобалния договор на ООН

Предстоящо онлайн обучение „Социално отговорно поведение на средния мендижмънт в компанията“

Членове на НАСОР са номинирани в Годишните награди за социално отговорен бизнес

Инструментариум за стимулиране на корппоративното управление представен от Глобалния договор на ООН

Посещение с обучителна цел в Белгия по проект „IWorCon“, насочен към подобряване условията на труд в социалните услуги

Уъркшоп „Социален стълб на устойчивост. Системи за отчитана на социалния компонент“

Регионална среща „Устойчиво развитие. Социално отговорен бизнес“ гр. Пловдив, 13 февруари 2024г.

Член на НАСОР е ТОП работодател за 10-та поредна година

Доклад относно пазарните практики при използване на Таксономията на ЕС и други инструменти от рамката за устойчиви финанси

Партньорство с МФ Колорадо – гр. Пазарджик