НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

социална икономика-1

През последните години социалната икономика се превърна в една от водещите политики на Европейския съюз. За България социалната и солидарна икономика е нова политика. С цел преодоляване на съществуващите дефицити, МТСП, дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции“, предприехме мерки за разработване на Закон за предприятията от социалната и солидарна икономика, който на 18.10.2018 г. беше приет от 44-ото НС на Р България. Чрез него се дава възможност да се развива нов стопански отрасъл – социална и солидарна икономика. Създадохме уникален по своята същност цял нов закон, по нова политика. Очакванията са да се осигури по-добра среда за развитие на социалната икономика в страната с ясно очертани отговорности. Законът ще подпомогне по-бързото и добро социално включване и по-доброто качество на живот на уязвимите групи в обществото, както и трудовата им реализация. Тази икономика връща хората към изконни човешки ценности – солидарност, взаимопомощ и съпричастност. Законът дава правила и гарантира повече социални права на гражданите, достоен труд и заплащане.

Най-сериозният икономически показател за ползата от социалната икономика ще са спестените публични средства за социални помощи, както и средствата, които се отделят за безработица. Целта на социалната икономика е хората да живеят достойно и да се чувстват удовлетворени. Социалната икономика е индустрия, която може да създаде много работни места, може да създаде мрежи от качествени и ефективни социални услуги, от които имаме крещяща нужда.

Бъдещето на социалната и солидарна икономика е свързано с дигиталната цифрова икономика. Социалната и солидарна икономика е неразривна част от националната икономика, която през последните години се развива успешно и устойчиво, благодарение на огромните усилия на българското правителство, като във фокуса на цялостната политика е поставено достойното приобщаване на уязвимите групи на пазара на труда.

В основата на тази политика са поставени ценности като солидарност, споделен интерес, участие в управлението и инвестиция в човешкия капитал. Политиката по социална икономика има за цел обособяването на социалната и солидарна икономика като стопански отрасъл, с цел подобряване достъпа до заетост и обучения на хората от уязвимите групи, създаване на условия за повишаване на техния жизнен стандарт и намаляване на социалните неравенства.

Социалната икономика е възможност, но и предизвикателство за всички нас, които бихме искали чрез нея да реализираме социално отговорно поведение към лицата от уязвимите групи; да създадем онези благоприятни условия, чрез които слабо защитените ще могат да участват в постигането на социално приобщаващ икономически растеж.

Министерство на труда и социалната политика полага целенасочени усилия, чрез прилагане на изцяло нова нормативна уредба, иновации, дигитализация и др., да оказва подкрепа и да насърчава развитието на субектите на социалната и солидарна икономика и в частност социалните предприятия. Нашето желание е насочено към създаване на условия за оказване на подкрепа на лица в неравностойно положение за социално включване и самостоятелен начин на живот.

Законът за предприятията на социалната и солидарна икономика урежда обществените отношения, свързани със социалната и солидарна икономика, видовете субекти и мерките за тяхното насърчаване, както и условията и реда за дейността на социалните предприятия. Все по-нарастващото значение на социалната и солидарна икономика за обществено-икономическия живот и активност, особено по отношение на уязвимите групи от лица и значими социални каузи, изисква изграждането на пълноценна екосистема, която включва и изграждането на цялостна дигитална екосистема на социалната и солидарна икономика в страната. Това е насърчителна мярка, чрез която субектите на социалната и солидарна икономика ще могат да се включат в единния пазар, ще създават мрежи и партньорства, ще получат достъп до дигитални инструменти, до дигитален маркетинг и облекчения при разпространението на своите стоки и услуги.

Чрез дигиталната платформа ще се изгради предприемаческа и потребителска култура, включваща социална добавена стойност. Проектът има за цел изграждане на онлайн платформа, която да промени навиците, нагласите и мисленето на хората и бизнеса за социалното предприемачество. Платформата е иновативен подход, съчетаващ характеристиките на on-line магазин и социална мрежа. Тя ще съдържа няколко основни панела. Един от тях ще бъде за електронна търговия. Чрез него социалните предприятия ще могат проактивно да предлагат и рекламират своите стоки и услуги, които ще бъдат обозначени със сертификатната марка „Продукт на социално предприятие“. Марката ще се предоставя за безвъзмездно ползване от социалните предприятия, вписани в Регистъра на социалните предприятия, с цел подобряване конкурентоспособността на предприятията, за да участват пълноценно в рамките на единния европейски пазар и да генерират икономическа и социална добавена стойност. Панелът ще доведе до облекчаване на разходите за дистрибуция, а от друга страна ще даде лесен и бърз достъп на потребителите до социалните услуги, стоки и каузи. Чрез него ще се предоставя възможност за лесно и удобно пазаруване, споделяне и коментиране с приятели и съмишленици на продуктите.

Платформата ще предлага и панел за достъп до онлайн обучения, включително излъчвани пряко или на запис, значими европейски конференции и други събития по темите на социалната икономика, уебинари, обучителни програми по предприемачество, включително социално предприемачество, лекционни курсове от висши училища на престижни университети, напр. Франция, Италия, България и други.

И не на последно място, ще бъде разработен панел, който ще дава възможност за набиране на капитал или реализиране на проекти с висока добавена стойност от социалните предприятия. Панелът ще се развие като своеобразен „каталог“ за бизнес планове, каузи и идеи на социалните предприемачи, които да бъдат припознати от големи компании от конвенционалния сектор, така че да инвестират в тях. Това ще повиши конкурентоспособността на социалните предприятия, от една страна, и ще подпомогне развитието на корпоративната социална отговорност, от друга.

Като цяло, участниците в платформата по лесен и достъпен начин ще могат да предлагат своите стоки и услуги, да търсят лична комуникация с настоящи и бъдещи клиенти, да намират подходяща висококвалифицирана работна ръка, да разширят хоризонтите на бизнес предприемачеството и да са винаги „в час“ с най-актуалната информация в страната и чужбина, в сферата на социалната икономика. Това ще повиши вътрешната конкуренция между самите тях, между тях и другите предприятия от конвенционалния сектор. Платформата ще доведе до видимост на социалните предприятия, ще ги направи общодостъпни, интересни и привлекателни.

Очакванията са, че чрез платформата ще се умножат източниците на приходите, ще се създаде култура на социално отговорно потребление, ще се утвърди връзката с конвенционалния сектор и не на последно място – всичко това ще доведе до висока социална добавена стойност за обществото. Предвидено е Платформата да бъде достъпна и за социални предприятия от други страни-членки на ЕС, както и до други заинтересовани страни, инвеститори и потребители.

Съвременните предприемачи, особено младите предприемачи, се насочват към използване на цифровите технологии за решаване на обществени проблеми. Дигитализирането на социалния бизнес е в полза на самия бизнес по посока подобряване на достъпа на социалните предприятия до капитал. Днес е немислимо да се счита, че може да се прави политика, независимо на кое ниво, без да се отчита цифровата трансформация и преход. Предизвикателствата, свързани с това не трябва да ограничават, а напротив – трябва да предоставят възможности за промяна на моделите и в другите секторни политики, особено в образованието. Управлението на новите процеси, свързани с цифрова трансформация на предприятията изискват и съответните умения – цифрови умения от страна на социалните предприемачи.

Изграждането на платформата е в процес на развитие. Очакванията са в следващите месеци да стартира реално нейното изграждане, така че заинтересованите страни да могат да се възползват от нея.

Източник: в-к Труд

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Повече технологии, по-малко икономика във ВУЗ-овете през учебната 2020/2021

Стартиращо събитие по проект B-WISE

Обмяна на добър опит в Норвегия в сферата на корпоративната социална отговорност

Покана за участие в НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“