НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Диалог с работодатели в Пловдив

На 15 април 2019г. в гр. Пловдив се проведе среща с работодатели от региона. В срещата се включиха над 40 участника – работодатели от корпоративния, административния, социалния и други сектори, представители на специализирани институции от сферата на заетостта, Агенция по заетостта, представители на работодателски организации, местни власти, неправителствения сектор и др.

При откриването се представи встъпление по темата за заетост, с фокус върху заетостта за хората с увреждания, мястото на заетостта в личностното, социалното и икономическо развитие на отделния човек и обществото, отговорностите и ролята на обществото и институциите, свързани с темата. Заедно с това пред участниците беше представена презентация за състоянието на заетостта на хората с увреждания в Европа и България.

Пред участниците г-н Георгиев представи и работата на НАСО по проекта „Партньорство за по-добър живот“, в т. ч. целите, дейностите и очакваните резултати по него. Във връзка с това беше предложена и обсъдена идеята за създаване на национална мрежа на социално отговорни работодатели с цел привличане и мотивиране на работодателите и реализиране на подкрепа за техните дейности за създаване и осигуряване на заетост за хора с увреждания.

От името на Община Пловдив в срещата участва г-жа Веселина Ботева, директор на дирекция „Социална политика“. В своето обръщение и изложение пред участниците тя представи опита, политиките и дейностите на Община Пловдив за партньорство с работодатели и заинтересовани страни с цел осигуряване на услуги и заетост за хората с увреждания.

В проведената дискусия ангажирано се включиха всички участници, мотивирано подкрепяйки идеите на представения проект, представените инициативи и обсъдените варианти за партньорство на местно и регионално ниво. Направени бяха и предложения, свързани с промяна на нормативната уредба и въвеждане на подкрепящи мерки и стимули за обичайните работодатели, осигуряващи заетост за хора с увреждания.

В рамките на срещата участниците заявиха подкрепата си за идеята за създаване на национална мрежа на работодателите, желание за участие в нея и готовност за партньорство със социални услуги и други заинтересовани страни.

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Повече технологии, по-малко икономика във ВУЗ-овете през учебната 2020/2021

Стартиращо събитие по проект B-WISE

Покана за участие в НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS