Данни на Агенцията по заетостта за безработицата през юли

безработица 3

20.08. 21 г.

Равнището на регистрираната безработица в страната продължи да се понижава и през юли достигна рекордните за месеца 5.0%, сочат данните от административната статистика на Агенцията по заетостта. Снижението спрямо предходния месец е с 0.2%, а спадът на годишна база е с 2.9 процентни пункта – от 7.9% през юли 2020 г. до 5.0% през юли 2021 г. В сравнение с края на юли 2019 г. – година, като цяло рекордна по ръст на заетостта, равнището на безработица също се понижава с цели 0.3 пункта.

Регистрираните безработни през месеца са 165 134, което е с 5 582 по-малко от юни и с 93 419 или с 36.1% по-малко в сравнение с година по-рано. В бюрата по труда през юли са се регистрирали нови 20 451 безработни, като намалението е с 90 лица спрямо предходния месец, а спрямо юли 2020 г. се наблюдава спад от 7 613 лица. Други 662 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери също са се регистрирали в Агенцията по заетостта през месеца.

През юли 17 856 безработни са започнали работа. Данните от административната статистика на Агенцията по заетостта отчитат намаление на броя им с 8 234 спрямо юни и намаление от 9 567 спрямо същия месец на предходната година. Други 474 лица от групите на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своето ново работно място чрез бюрата по труда.

75.2% от започналите работа през юли са устроени в реалната икономика, като от тях най-много са наети в сектора на преработващата промишленост – 22,5%, следвани от търговията с 14,8%, хотелиерството и ресторантьорството с 13,3%, държавното управление – 6,5%, строителството – 5,7%, селското, горското и рибното стопанство – 4,6%, хуманното здравеопазване и социалната работа с 3,8%, административните и спомагателните дейности – с 3.7%, транспорта – с 2,9% др.

4 423 безработни лица от рисковите групи са били назначени на субсидирани работни места през месеца – 530 по програми и мерки за заетост и 3 893 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР). Схемата „Заетост за теб” по ОП РЧР, която стартира през месец юли 2020 г. като антикризисна мярка, е осигурила работа на повече от 32 000 безработни лица, като само през юли са сключени трудови договори с нови 1 864 безработни.

Най-търсените професии през месеца са: машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; персонал, зает в сферата на персоналните услуги; работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт; преподаватели; продавачи; персонал, полагащ грижи за хората; квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и сродни; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; чистачи и помощници; водачи на МПС и подвижни съоръжения и др.

Източник: Агенция по заетостта

Регионални тенденции за растеж и конвергенция в ЕС

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България