От 1 януари 2024 г.  Министерски съвет одобри 4 нови професионални квалификации за специалисти по устойчиво развитие – вътрешен одитор, мениджър, експерт и координатор.

Нововъведените професии – “Координатор по устойчивост”, “Специалист по устойчивост”, “Мениджър по устойчивост” и “Вътрешен одитор по устойчивост” се появяват в отговор на нарастващите изисквания за устойчиви практики в бизнеса и обществената сфера.

Техните роли и необходимата образователно-квалификационна степен, която трябва да притежават хората, които са решили да се специализират в тази област са:

Координатор по Устойчивост:

  • Роля: Подкрепящ член на екипа по устойчивост, участва в разнообразни проекти и подпомага комуникацията на инициативи, свързани с екологичните, социалните и управленските аспекти на устойчивостта в предприятието.
  •  Образование: Завършена търговска гимназия или подобна образователна степен. Идеален за млади хора, които тепърва започват своя професионален път.

Специалист по Устойчивост:

  • Роля: Отговаря за изпълнението на политиките за устойчивост в предприятието и решава специфични проблеми в съответствие със своята област на експертиза (напр., устойчиво горско стопанство, екологичен транспорт и т.н.).
  • Образование: Изисква се бакалавърска степен. Специалистът трябва да има специализирани познания в определена област, за да може да интегрира устойчиви практики в конкретния сектор.

Мениджър по Устойчивост:

  • Роля: Разработва и управлява стратегиите за устойчивост на предприятието. Ръководи работата на координаторите и специалистите, осигурявайки цялостната посока и визия за устойчивостта в организацията.
  • Образование: Необходима е магистърска степен в сферата на устойчивостта или сродна област.

Одитор по Устойчивост:

  • Роля: Проверява и удостоверява публикуваната информация относно устойчивостта в годишните и консолидирани финансови отчети на предприятията. Тази роля е станала задължителна и е от съществено значение за прозрачността и отчетността на дейностите, свързани с устойчивостта.
  • Образование: Необходими са специализирани обучения и квалификации в одита, с акцент върху стандартите за устойчивост и корпоративна социална отговорност.

Източник: МС

Предстоящо онлайн обучение „Социално отговорно поведение на средния мендижмънт в компанията“

Членове на НАСОР са номинирани в Годишните награди за социално отговорен бизнес

Инструментариум за стимулиране на корппоративното управление представен от Глобалния договор на ООН

Предстоящо онлайн обучение „Социално отговорно поведение на средния мендижмънт в компанията“

Членове на НАСОР са номинирани в Годишните награди за социално отговорен бизнес

Инструментариум за стимулиране на корппоративното управление представен от Глобалния договор на ООН

Посещение с обучителна цел в Белгия по проект „IWorCon“, насочен към подобряване условията на труд в социалните услуги

Уъркшоп „Социален стълб на устойчивост. Системи за отчитана на социалния компонент“

Регионална среща „Устойчиво развитие. Социално отговорен бизнес“ гр. Пловдив, 13 февруари 2024г.

Член на НАСОР е ТОП работодател за 10-та поредна година

Доклад относно пазарните практики при използване на Таксономията на ЕС и други инструменти от рамката за устойчиви финанси

Партньорство с МФ Колорадо – гр. Пазарджик